Enhancing the Open-Domain Dialogue Evaluation in Latent Space

Zhangming Chan, Lemao Liu, Juntao Li, Haisong Zhang, Dongyan Zhao, Shuming Shi, Rui Yan


Anthology ID:
2021.findings-acl.432
Volume:
Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021
Month:
August
Year:
2021
Address:
Online
Editors:
Chengqing Zong, Fei Xia, Wenjie Li, Roberto Navigli
Venue:
Findings
SIG:
Publisher:
Association for Computational Linguistics
Note:
Pages:
4889–4900
Language:
URL:
https://aclanthology.org/2021.findings-acl.432
DOI:
10.18653/v1/2021.findings-acl.432
Bibkey:
Cite (ACL):
Zhangming Chan, Lemao Liu, Juntao Li, Haisong Zhang, Dongyan Zhao, Shuming Shi, and Rui Yan. 2021. Enhancing the Open-Domain Dialogue Evaluation in Latent Space. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021, pages 4889–4900, Online. Association for Computational Linguistics.
Cite (Informal):
Enhancing the Open-Domain Dialogue Evaluation in Latent Space (Chan et al., Findings 2021)
Copy Citation:
PDF:
https://aclanthology.org/2021.findings-acl.432.pdf
Optional supplementary material:
 2021.findings-acl.432.OptionalSupplementaryMaterial.pdf
Video:
 https://aclanthology.org/2021.findings-acl.432.mp4
Data
DailyDialogDailyDialog++