Dequan Zheng


2015

pdf bib
Bidirectional Long Short-Term Memory Networks for Relation Classification
Shu Zhang | Dequan Zheng | Xinchen Hu | Ming Yang
Proceedings of the 29th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation

2014

pdf bib
Detection on Inconsistency of Verb Phrase in TreeBank
Chaoqun Duan | Dequan Zheng | Conghui Zhu | Sheng Li | Hongye Tan
Proceedings of the Third CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

2013

pdf bib
Feature-Rich Segment-Based News Event Detection on Twitter
Yanxia Qin | Yue Zhang | Min Zhang | Dequan Zheng
Proceedings of the Sixth International Joint Conference on Natural Language Processing

pdf bib
Semi-supervised Classification of Twitter Messages for Organization Name Disambiguation
Shu Zhang | Jianwei Wu | Dequan Zheng | Yao Meng | Hao Yu
Proceedings of the Sixth International Joint Conference on Natural Language Processing

2012

pdf bib
Combining Social Cognitive Theories with Linguistic Features for Multi-genre Sentiment Analysis
Hao Li | Yu Chen | Heng Ji | Smaranda Muresan | Dequan Zheng
Proceedings of the 26th Pacific Asia Conference on Language, Information, and Computation

pdf bib
An Adaptive Method for Organization Name Disambiguation with Feature Reinforcing
Shu Zhang | Jianwei Wu | Dequan Zheng | Yao Meng | Hao Yu
Proceedings of the 26th Pacific Asia Conference on Language, Information, and Computation

2010

pdf bib
Using Deep Belief Nets for Chinese Named Entity Categorization
Yu Chen | You Ouyang | Wenjie Li | Dequan Zheng | Tiejun Zhao
Proceedings of the 2010 Named Entities Workshop

pdf bib
Exploring Deep Belief Network for Chinese Relation Extraction
Yu Chen | Wenjie Li | Yan Liu | Dequan Zheng | Tiejun Zhao
CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

2009

pdf bib
Chinese Term Extraction Using Different Types of Relevance
Yuhang Yang | Tiejun Zhao | Qin Lu | Dequan Zheng | Hao Yu
Proceedings of the ACL-IJCNLP 2009 Conference Short Papers

2005

pdf bib
A Hybrid Chinese Language Model based on a Combination of Ontology with Statistical Method
Dequan Zheng | Tiejun Zhao | Sheng Li | Hao Yu
Companion Volume to the Proceedings of Conference including Posters/Demos and tutorial abstracts