Hang Zhang


2021

pdf bib
Textual Representations for Crosslingual Information Retrieval
Hang Zhang | Liling Tan
Proceedings of The 4th Workshop on e-Commerce and NLP

In this paper, we explored different levels of textual representations for cross-lingual information retrieval. Beyond the traditional token level representation, we adopted the subword and character level representations for information retrieval that had shown to improve neural machine translation by reducing the out-of-vocabulary issues in machine translation. We found that crosslingual information retrieval performance can be improved by combining search results from subwords and token level representation.Additionally, we improved the search performance by combining and re-ranking the result sets from the different text representations for German, French and Japanese.

pdf bib
GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark
Dayiheng Liu | Yu Yan | Yeyun Gong | Weizhen Qi | Hang Zhang | Jian Jiao | Weizhu Chen | Jie Fu | Linjun Shou | Ming Gong | Pengcheng Wang | Jiusheng Chen | Daxin Jiang | Jiancheng Lv | Ruofei Zhang | Winnie Wu | Ming Zhou | Nan Duan
Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021