Shoichi Matsunaga

Also published as: Sho-ichi Matsunaga