Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021

Chengqing Zong, Fei Xia, Wenjie Li, Roberto Navigli (Editors)


Anthology ID:
2021.findings-acl
Month:
August
Year:
2021
Address:
Online
Venue:
Findings
SIG:
Publisher:
Association for Computational Linguistics
URL:
https://aclanthology.org/2021.findings-acl
DOI:
Bib Export formats:
BibTeX MODS XML EndNote
PDF:
https://aclanthology.org/2021.findings-acl.pdf

pdf bib
Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021
Chengqing Zong | Fei Xia | Wenjie Li | Roberto Navigli

pdf bib
Explainable Inference Over Grounding-Abstract Chains for Science Questions
Mokanarangan Thayaparan | Marco Valentino | André Freitas

pdf bib
LV-BERT: Exploiting Layer Variety for BERT
Weihao Yu | Zihang Jiang | Fei Chen | Qibin Hou | Jiashi Feng

pdf bib
Few-Shot Event Detection with Prototypical Amortized Conditional Random Field
Xin Cong | Shiyao Cui | Bowen Yu | Tingwen Liu | Wang Yubin | Bin Wang

pdf bib
LUX (Linguistic aspects Under eXamination): Discourse Analysis for Automatic Fake News Classification
Lucas Azevedo | Mathieu d’Aquin | Brian Davis | Manel Zarrouk

pdf bib
Diagnosing Transformers in Task-Oriented Semantic Parsing
Shrey Desai | Ahmed Aly

pdf bib
Semantic Relation-aware Difference Representation Learning for Change Captioning
Yunbin Tu | Tingting Yao | Liang Li | Jiedong Lou | Shengxiang Gao | Zhengtao Yu | Chenggang Yan

pdf bib
The Authors Matter: Understanding and Mitigating Implicit Bias in Deep Text Classification
Haochen Liu | Wei Jin | Hamid Karimi | Zitao Liu | Jiliang Tang

pdf bib
From What to Why: Improving Relation Extraction with Rationale Graph
Zhenyu Zhang | Bowen Yu | Xiaobo Shu | Xue Mengge | Tingwen Liu | Li Guo

pdf bib
More Parameters? No Thanks!
Zeeshan Khan | Kartheek Akella | Vinay Namboodiri | C V Jawahar

pdf bib
SyGNS: A Systematic Generalization Testbed Based on Natural Language Semantics
Hitomi Yanaka | Koji Mineshima | Kentaro Inui

pdf bib
Fully Non-autoregressive Neural Machine Translation: Tricks of the Trade
Jiatao Gu | Xiang Kong

pdf bib
Generate, Prune, Select: A Pipeline for Counterspeech Generation against Online Hate Speech
Wanzheng Zhu | Suma Bhat

pdf bib
REPT: Bridging Language Models and Machine Reading Comprehension via Retrieval-Based Pre-training
Fangkai Jiao | Yangyang Guo | Yilin Niu | Feng Ji | Feng-Lin Li | Liqiang Nie

pdf bib
CasEE: A Joint Learning Framework with Cascade Decoding for Overlapping Event Extraction
Jiawei Sheng | Shu Guo | Bowen Yu | Qian Li | Yiming Hei | Lihong Wang | Tingwen Liu | Hongbo Xu

pdf bib
Discovering Topics in Long-tailed Corpora with Causal Intervention
Xiaobao Wu | Chunping Li | Yishu Miao

pdf bib
More than just Frequency? Demasking Unsupervised Hypernymy Prediction Methods
Thomas Bott | Dominik Schlechtweg | Sabine Schulte im Walde

pdf bib
WikiTableT: A Large-Scale Data-to-Text Dataset for Generating Wikipedia Article Sections
Mingda Chen | Sam Wiseman | Kevin Gimpel

pdf bib
CoDesc: A Large Code–Description Parallel Dataset
Masum Hasan | Tanveer Muttaqueen | Abdullah Al Ishtiaq | Kazi Sajeed Mehrab | Md. Mahim Anjum Haque | Tahmid Hasan | Wasi Ahmad | Anindya Iqbal | Rifat Shahriyar

pdf bib
Deep Cognitive Reasoning Network for Multi-hop Question Answering over Knowledge Graphs
Jianyu Cai | Zhanqiu Zhang | Feng Wu | Jie Wang

pdf bib
GoG: Relation-aware Graph-over-Graph Network for Visual Dialog
Feilong Chen | Xiuyi Chen | Fandong Meng | Peng Li | Jie Zhou

pdf bib
Joint Optimization of Tokenization and Downstream Model
Tatsuya Hiraoka | Sho Takase | Kei Uchiumi | Atsushi Keyaki | Naoaki Okazaki

pdf bib
How does Attention Affect the Model?
Cheng Zhang | Qiuchi Li | Lingyu Hua | Dawei Song

pdf bib
Contrastive Attention for Automatic Chest X-ray Report Generation
Fenglin Liu | Changchang Yin | Xian Wu | Shen Ge | Ping Zhang | Xu Sun

pdf bib
O2NA: An Object-Oriented Non-Autoregressive Approach for Controllable Video Captioning
Fenglin Liu | Xuancheng Ren | Xian Wu | Bang Yang | Shen Ge | Xu Sun

pdf bib
Better Chinese Sentence Segmentation with Reinforcement Learning
Srivatsan Srinivasan | Chris Dyer

pdf bib
Enhancing Transformers with Gradient Boosted Decision Trees for NLI Fine-Tuning
Benjamin Minixhofer | Milan Gritta | Ignacio Iacobacci

pdf bib
Empirical Error Modeling Improves Robustness of Noisy Neural Sequence Labeling
Marcin Namysl | Sven Behnke | Joachim Köhler

pdf bib
Spatial Dependency Parsing for Semi-Structured Document Information Extraction
Wonseok Hwang | Jinyeong Yim | Seunghyun Park | Sohee Yang | Minjoon Seo

pdf bib
Reader-Guided Passage Reranking for Open-Domain Question Answering
Yuning Mao | Pengcheng He | Xiaodong Liu | Yelong Shen | Jianfeng Gao | Jiawei Han | Weizhu Chen

pdf bib
Entity-Aware Abstractive Multi-Document Summarization
Hao Zhou | Weidong Ren | Gongshen Liu | Bo Su | Wei Lu

pdf bib
LenAtten: An Effective Length Controlling Unit For Text Summarization
Zhongyi Yu | Zhenghao Wu | Hao Zheng | Zhe XuanYuan | Jefferson Fong | Weifeng Su

pdf bib
XeroAlign: Zero-shot cross-lingual transformer alignment
Milan Gritta | Ignacio Iacobacci

pdf bib
Using Word Embeddings to Analyze Teacher Evaluations: An Application to a Filipino Education Non-Profit Organization
Francesca Vera

pdf bib
Relation Classification with Entity Type Restriction
Shengfei Lyu | Huanhuan Chen

pdf bib
Link Prediction on N-ary Relational Facts: A Graph-based Approach
Quan Wang | Haifeng Wang | Yajuan Lyu | Yong Zhu

pdf bib
GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark
Dayiheng Liu | Yu Yan | Yeyun Gong | Weizhen Qi | Hang Zhang | Jian Jiao | Weizhu Chen | Jie Fu | Linjun Shou | Ming Gong | Pengcheng Wang | Jiusheng Chen | Daxin Jiang | Jiancheng Lv | Ruofei Zhang | Winnie Wu | Ming Zhou | Nan Duan

pdf bib
AMBERT: A Pre-trained Language Model with Multi-Grained Tokenization
Xinsong Zhang | Pengshuai Li | Hang Li

pdf bib
Multimodal Incremental Transformer with Visual Grounding for Visual Dialogue Generation
Feilong Chen | Fandong Meng | Xiuyi Chen | Peng Li | Jie Zhou

pdf bib
Retrieve & Memorize: Dialog Policy Learning with Multi-Action Memory
YunHao Li | Yunyi Yang | Xiaojun Quan | Jianxing Yu

pdf bib
Adapt-and-Distill: Developing Small, Fast and Effective Pretrained Language Models for Domains
Yunzhi Yao | Shaohan Huang | Wenhui Wang | Li Dong | Furu Wei

pdf bib
Decoupling Adversarial Training for Fair NLP
Xudong Han | Timothy Baldwin | Trevor Cohn

pdf bib
GO FIGURE: A Meta Evaluation of Factuality in Summarization
Saadia Gabriel | Asli Celikyilmaz | Rahul Jha | Yejin Choi | Jianfeng Gao

pdf bib
DNN-driven Gradual Machine Learning for Aspect-term Sentiment Analysis
Murtadha Ahmed | Qun Chen | Yanyan Wang | Youcef Nafa | Zhanhuai Li | Tianyi Duan

pdf bib
Error Detection in Large-Scale Natural Language Understanding Systems Using Transformer Models
Rakesh Chada | Pradeep Natarajan | Darshan Fofadiya | Prathap Ramachandra

pdf bib
OutFlip: Generating Examples for Unknown Intent Detection with Natural Language Attack
DongHyun Choi | Myeong Cheol Shin | EungGyun Kim | Dong Ryeol Shin

pdf bib
GeoQA: A Geometric Question Answering Benchmark Towards Multimodal Numerical Reasoning
Jiaqi Chen | Jianheng Tang | Jinghui Qin | Xiaodan Liang | Lingbo Liu | Eric Xing | Liang Lin

pdf bib
SIRE: Separate Intra- and Inter-sentential Reasoning for Document-level Relation Extraction
Shuang Zeng | Yuting Wu | Baobao Chang

pdf bib
KGPool: Dynamic Knowledge Graph Context Selection for Relation Extraction
Abhishek Nadgeri | Anson Bastos | Kuldeep Singh | Isaiah Onando Mulang’ | Johannes Hoffart | Saeedeh Shekarpour | Vijay Saraswat

pdf bib
Better Combine Them Together! Integrating Syntactic Constituency and Dependency Representations for Semantic Role Labeling
Hao Fei | Shengqiong Wu | Yafeng Ren | Fei Li | Donghong Ji

pdf bib
Keep the Primary, Rewrite the Secondary: A Two-Stage Approach for Paraphrase Generation
Yixuan Su | David Vandyke | Simon Baker | Yan Wang | Nigel Collier

pdf bib
Contrastive Fine-tuning Improves Robustness for Neural Rankers
Xiaofei Ma | Cicero Nogueira dos Santos | Andrew O. Arnold

pdf bib
Cross-Lingual Transfer in Zero-Shot Cross-Language Entity Linking
Elliot Schumacher | James Mayfield | Mark Dredze

pdf bib
TellMeWhy: A Dataset for Answering Why-Questions in Narratives
Yash Kumar Lal | Nathanael Chambers | Raymond Mooney | Niranjan Balasubramanian

pdf bib
Dialogue in the Wild: Learning from a Deployed Role-Playing Game with Humans and Bots
Kurt Shuster | Jack Urbanek | Emily Dinan | Arthur Szlam | Jason Weston

pdf bib
Deep Learning against COVID-19: Respiratory Insufficiency Detection in Brazilian Portuguese Speech
Edresson Casanova | Lucas Gris | Augusto Camargo | Daniel da Silva | Murilo Gazzola | Ester Sabino | Anna Levin | Arnaldo Candido Jr | Sandra Aluisio | Marcelo Finger

pdf bib
Benchmarking Robustness of Machine Reading Comprehension Models
Chenglei Si | Ziqing Yang | Yiming Cui | Wentao Ma | Ting Liu | Shijin Wang

pdf bib
Improving BERT with Syntax-aware Local Attention
Zhongli Li | Qingyu Zhou | Chao Li | Ke Xu | Yunbo Cao

pdf bib
A Dialogue-based Information Extraction System for Medical Insurance Assessment
Shuang Peng | Mengdi Zhou | Minghui Yang | Haitao Mi | Shaosheng Cao | Zujie Wen | Teng Xu | Hongbin Wang | Lei Liu

pdf bib
Prediction or Comparison: Toward Interpretable Qualitative Reasoning
Mucheng Ren | Heyan Huang | Yang Gao

pdf bib
Boundary Detection with BERT for Span-level Emotion Cause Analysis
Xiangju Li | Wei Gao | Shi Feng | Yifei Zhang | Daling Wang

pdf bib
On Commonsense Cues in BERT for Solving Commonsense Tasks
Leyang Cui | Sijie Cheng | Yu Wu | Yue Zhang

pdf bib
Weakly Supervised Pre-Training for Multi-Hop Retriever
Yeon Seonwoo | Sang-Woo Lee | Ji-Hoon Kim | Jung-Woo Ha | Alice Oh

pdf bib
Meet The Truth: Leverage Objective Facts and Subjective Views for Interpretable Rumor Detection
Jiawen Li | Shiwen Ni | Hung-Yu Kao

pdf bib
Read, Listen, and See: Leveraging Multimodal Information Helps Chinese Spell Checking
Heng-Da Xu | Zhongli Li | Qingyu Zhou | Chao Li | Zizhen Wang | Yunbo Cao | Heyan Huang | Xian-Ling Mao

pdf bib
TransSum: Translating Aspect and Sentiment Embeddings for Self-Supervised Opinion Summarization
Ke Wang | Xiaojun Wan

pdf bib
Hashing based Efficient Inference for Image-Text Matching
Rong-Cheng Tu | Lei Ji | Huaishao Luo | Botian Shi | Heyan Huang | Nan Duan | Xian-Ling Mao

pdf bib
Can the Transformer Learn Nested Recursion with Symbol Masking?
Jean-Philippe Bernardy | Adam Ek | Vladislav Maraev

pdf bib
Rationalization through Concepts
Diego Antognini | Boi Faltings

pdf bib
Parallel Attention Network with Sequence Matching for Video Grounding
Hao Zhang | Aixin Sun | Wei Jing | Liangli Zhen | Joey Tianyi Zhou | Siow Mong Rick Goh

pdf bib
MusicBERT: Symbolic Music Understanding with Large-Scale Pre-Training
Mingliang Zeng | Xu Tan | Rui Wang | Zeqian Ju | Tao Qin | Tie-Yan Liu

pdf bib
Evaluating the Efficacy of Summarization Evaluation across Languages
Fajri Koto | Jey Han Lau | Timothy Baldwin

pdf bib
CoMAE: A Multi-factor Hierarchical Framework for Empathetic Response Generation
Chujie Zheng | Yong Liu | Wei Chen | Yongcai Leng | Minlie Huang

pdf bib
UniKeyphrase: A Unified Extraction and Generation Framework for Keyphrase Prediction
Huanqin Wu | Wei Liu | Lei Li | Dan Nie | Tao Chen | Feng Zhang | Di Wang

pdf bib
As Good as New. How to Successfully Recycle English GPT-2 to Make Models for Other Languages
Wietse de Vries | Malvina Nissim

pdf bib
Can Cognate Prediction Be Modelled as a Low-Resource Machine Translation Task?
Clémentine Fourrier | Rachel Bawden | Benoît Sagot

pdf bib
What if This Modified That? Syntactic Interventions with Counterfactual Embeddings
Mycal Tucker | Peng Qian | Roger Levy

pdf bib
Investigating Text Simplification Evaluation
Laura Vásquez-Rodríguez | Matthew Shardlow | Piotr Przybyła | Sophia Ananiadou

pdf bib
COM2SENSE: A Commonsense Reasoning Benchmark with Complementary Sentences
Shikhar Singh | Nuan Wen | Yu Hou | Pegah Alipoormolabashi | Te-lin Wu | Xuezhe Ma | Nanyun Peng

pdf bib
Towards Knowledge-Grounded Counter Narrative Generation for Hate Speech
Yi-Ling Chung | Serra Sinem Tekiroğlu | Marco Guerini

pdf bib
SOLID: A Large-Scale Semi-Supervised Dataset for Offensive Language Identification
Sara Rosenthal | Pepa Atanasova | Georgi Karadzhov | Marcos Zampieri | Preslav Nakov

pdf bib
RealFormer: Transformer Likes Residual Attention
Ruining He | Anirudh Ravula | Bhargav Kanagal | Joshua Ainslie

pdf bib
Promoting Graph Awareness in Linearized Graph-to-Text Generation
Alexander Miserlis Hoyle | Ana Marasović | Noah A. Smith

pdf bib
Predicting cross-linguistic adjective order with information gain
William Dyer | Richard Futrell | Zoey Liu | Greg Scontras

pdf bib
A Survey of Data Augmentation Approaches for NLP
Steven Y. Feng | Varun Gangal | Jason Wei | Sarath Chandar | Soroush Vosoughi | Teruko Mitamura | Eduard Hovy

pdf bib
Why Machine Reading Comprehension Models Learn Shortcuts?
Yuxuan Lai | Chen Zhang | Yansong Feng | Quzhe Huang | Dongyan Zhao

pdf bib
Handling Cross- and Out-of-Domain Samples in Thai Word Segmentation
Peerat Limkonchotiwat | Wannaphong Phatthiyaphaibun | Raheem Sarwar | Ekapol Chuangsuwanich | Sarana Nutanong

pdf bib
Sensei: Self-Supervised Sensor Name Segmentation
Jiaman Wu | Dezhi Hong | Rajesh Gupta | Jingbo Shang

pdf bib
Frustratingly Simple Few-Shot Slot Tagging
Jianqiang Ma | Zeyu Yan | Chang Li | Yang Zhang

pdf bib
Medical Code Assignment with Gated Convolution and Note-Code Interaction
Shaoxiong Ji | Shirui Pan | Pekka Marttinen

pdf bib
Dynamic Semantic Graph Construction and Reasoning for Explainable Multi-hop Science Question Answering
Weiwen Xu | Huihui Zhang | Deng Cai | Wai Lam

pdf bib
Addressing Inquiries about History: An Efficient and Practical Framework for Evaluating Open-domain Chatbot Consistency
Zekang Li | Jinchao Zhang | Zhengcong Fei | Yang Feng | Jie Zhou

pdf bib
Investigating the Reordering Capability in CTC-based Non-Autoregressive End-to-End Speech Translation
Shun-Po Chuang | Yung-Sung Chuang | Chih-Chiang Chang | Hung-yi Lee

pdf bib
Code Summarization with Structure-induced Transformer
Hongqiu Wu | Hai Zhao | Min Zhang

pdf bib
Scheduled Dialog Policy Learning: An Automatic Curriculum Learning Framework for Task-oriented Dialog System
Sihong Liu | Jinchao Zhang | Keqing He | Weiran Xu | Jie Zhou

pdf bib
Do Explanations Help Users Detect Errors in Open-Domain QA? An Evaluation of Spoken vs. Visual Explanations
Ana Valeria González | Gagan Bansal | Angela Fan | Yashar Mehdad | Robin Jia | Srinivasan Iyer

pdf bib
OntoEA: Ontology-guided Entity Alignment via Joint Knowledge Graph Embedding
Yuejia Xiang | Ziheng Zhang | Jiaoyan Chen | Xi Chen | Zhenxi Lin | Yefeng Zheng

pdf bib
Learning Algebraic Recombination for Compositional Generalization
Chenyao Liu | Shengnan An | Zeqi Lin | Qian Liu | Bei Chen | Jian-Guang Lou | Lijie Wen | Nanning Zheng | Dongmei Zhang

pdf bib
Out of Order: How important is the sequential order of words in a sentence in Natural Language Understanding tasks?
Thang Pham | Trung Bui | Long Mai | Anh Nguyen

pdf bib
RevCore: Review-Augmented Conversational Recommendation
Yu Lu | Junwei Bao | Yan Song | Zichen Ma | Shuguang Cui | Youzheng Wu | Xiaodong He

pdf bib
Awakening Latent Grounding from Pretrained Language Models for Semantic Parsing
Qian Liu | Dejian Yang | Jiahui Zhang | Jiaqi Guo | Bin Zhou | Jian-Guang Lou

pdf bib
Enhancing Label Correlation Feedback in Multi-Label Text Classification via Multi-Task Learning
Ximing Zhang | Qian-Wen Zhang | Zhao Yan | Ruifang Liu | Yunbo Cao

pdf bib
Fusing Context Into Knowledge Graph for Commonsense Question Answering
Yichong Xu | Chenguang Zhu | Ruochen Xu | Yang Liu | Michael Zeng | Xuedong Huang

pdf bib
Unsupervised Energy-based Adversarial Domain Adaptation for Cross-domain Text Classification
Han Zou | Jianfei Yang | Xiaojian Wu

pdf bib
Survival text regression for time-to-event prediction in conversations
Christine De Kock | Andreas Vlachos

pdf bib
Unsupervised Knowledge Selection for Dialogue Generation
Xiuyi Chen | Feilong Chen | Fandong Meng | Peng Li | Jie Zhou

pdf bib
Minimax and Neyman–Pearson Meta-Learning for Outlier Languages
Edoardo Maria Ponti | Rahul Aralikatte | Disha Shrivastava | Siva Reddy | Anders Søgaard

pdf bib
On-the-Fly Attention Modulation for Neural Generation
Yue Dong | Chandra Bhagavatula | Ximing Lu | Jena D. Hwang | Antoine Bosselut | Jackie Chi Kit Cheung | Yejin Choi

pdf bib
Grammar-Constrained Neural Semantic Parsing with LR Parsers
Artur Baranowski | Nico Hochgeschwender

pdf bib
Enhanced Metaphor Detection via Incorporation of External Knowledge Based on Linguistic Theories
Chang Su | Kechun Wu | Yijiang Chen

pdf bib
Controlling Text Edition by Changing Answers of Specific Questions
Lei Sha | Patrick Hohenecker | Thomas Lukasiewicz

pdf bib
Grammar-Based Patches Generation for Automated Program Repair
Yu Tang | Long Zhou | Ambrosio Blanco | Shujie Liu | Furu Wei | Ming Zhou | Muyun Yang

pdf bib
Manual Evaluation Matters: Reviewing Test Protocols of Distantly Supervised Relation Extraction
Tianyu Gao | Xu Han | Yuzhuo Bai | Keyue Qiu | Zhiyu Xie | Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Peng Li | Maosong Sun | Jie Zhou

pdf bib
GCRC: A New Challenging MRC Dataset from Gaokao Chinese for Explainable Evaluation
Hongye Tan | Xiaoyue Wang | Yu Ji | Ru Li | Xiaoli Li | Zhiwei Hu | Yunxiao Zhao | Xiaoqi Han

pdf bib
Zero-shot Label-Aware Event Trigger and Argument Classification
Hongming Zhang | Haoyu Wang | Dan Roth

pdf bib
Incorporating Global Information in Local Attention for Knowledge Representation Learning
Yu Zhao | Han Zhou | Ruobing Xie | Fuzhen Zhuang | Qing Li | Ji Liu

pdf bib
Exploiting Position Bias for Robust Aspect Sentiment Classification
Fang Ma | Chen Zhang | Dawei Song

pdf bib
MRN: A Locally and Globally Mention-Based Reasoning Network for Document-Level Relation Extraction
Jingye Li | Kang Xu | Fei Li | Hao Fei | Yafeng Ren | Donghong Ji

pdf bib
Adversary-Aware Rumor Detection
Yun-Zhu Song | Yi-Syuan Chen | Yi-Ting Chang | Shao-Yu Weng | Hong-Han Shuai

pdf bib
LICHEE: Improving Language Model Pre-training with Multi-grained Tokenization
Weidong Guo | Mingjun Zhao | Lusheng Zhang | Di Niu | Jinwen Luo | Zhenhua Liu | Zhenyang Li | Jianbo Tang

pdf bib
Detecting Hallucinated Content in Conditional Neural Sequence Generation
Chunting Zhou | Graham Neubig | Jiatao Gu | Mona Diab | Francisco Guzmán | Luke Zettlemoyer | Marjan Ghazvininejad

pdf bib
K-Adapter: Infusing Knowledge into Pre-Trained Models with Adapters
Ruize Wang | Duyu Tang | Nan Duan | Zhongyu Wei | Xuanjing Huang | Jianshu Ji | Guihong Cao | Daxin Jiang | Ming Zhou

pdf bib
Global Attention Decoder for Chinese Spelling Error Correction
Zhao Guo | Yuan Ni | Keqiang Wang | Wei Zhu | Guotong Xie

pdf bib
Jointly Identifying Rhetoric and Implicit Emotions via Multi-Task Learning
Xin Chen | Zhen Hai | Deyu Li | Suge Wang | Dian Wang

pdf bib
Exploring the Role of Context in Utterance-level Emotion, Act and Intent Classification in Conversations: An Empirical Study
Deepanway Ghosal | Navonil Majumder | Rada Mihalcea | Soujanya Poria

pdf bib
Encouraging Neural Machine Translation to Satisfy Terminology Constraints
Melissa Ailem | Jingshu Liu | Raheel Qader

pdf bib
BertGCN: Transductive Text Classification by Combining GNN and BERT
Yuxiao Lin | Yuxian Meng | Xiaofei Sun | Qinghong Han | Kun Kuang | Jiwei Li | Fei Wu

pdf bib
Putting words into the system’s mouth: A targeted attack on neural machine translation using monolingual data poisoning
Jun Wang | Chang Xu | Francisco Guzmán | Ahmed El-Kishky | Yuqing Tang | Benjamin Rubinstein | Trevor Cohn

pdf bib
Semantic and Syntactic Enhanced Aspect Sentiment Triplet Extraction
Zhexue Chen | Hong Huang | Bang Liu | Xuanhua Shi | Hai Jin

pdf bib
UserAdapter: Few-Shot User Learning in Sentiment Analysis
Wanjun Zhong | Duyu Tang | Jiahai Wang | Jian Yin | Nan Duan

pdf bib
PsyQA: A Chinese Dataset for Generating Long Counseling Text for Mental Health Support
Hao Sun | Zhenru Lin | Chujie Zheng | Siyang Liu | Minlie Huang

pdf bib
RiddleSense: Reasoning about Riddle Questions Featuring Linguistic Creativity and Commonsense Knowledge
Bill Yuchen Lin | Ziyi Wu | Yichi Yang | Dong-Ho Lee | Xiang Ren

pdf bib
Learning to Generate Questions by Learning to Recover Answer-containing Sentences
Seohyun Back | Akhil Kedia | Sai Chetan Chinthakindi | Haejun Lee | Jaegul Choo

pdf bib
Learning Slice-Aware Representations with Mixture of Attentions
Cheng Wang | Sungjin Lee | Sunghyun Park | Han Li | Young-Bum Kim | Ruhi Sarikaya

pdf bib
Making Better Use of Bilingual Information for Cross-Lingual AMR Parsing
Yitao Cai | Zhe Lin | Xiaojun Wan

pdf bib
Pushing Paraphrase Away from Original Sentence: A Multi-Round Paraphrase Generation Approach
Zhe Lin | Xiaojun Wan

pdf bib
Few-shot Knowledge Graph-to-Text Generation with Pretrained Language Models
Junyi Li | Tianyi Tang | Wayne Xin Zhao | Zhicheng Wei | Nicholas Jing Yuan | Ji-Rong Wen

pdf bib
Better Robustness by More Coverage: Adversarial and Mixup Data Augmentation for Robust Finetuning
Chenglei Si | Zhengyan Zhang | Fanchao Qi | Zhiyuan Liu | Yasheng Wang | Qun Liu | Maosong Sun

pdf bib
NAST: A Non-Autoregressive Generator with Word Alignment for Unsupervised Text Style Transfer
Fei Huang | Zikai Chen | Chen Henry Wu | Qihan Guo | Xiaoyan Zhu | Minlie Huang

pdf bib
HyKnow: End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Hybrid Knowledge Management
Silin Gao | Ryuichi Takanobu | Wei Peng | Qun Liu | Minlie Huang

pdf bib
Target-oriented Fine-tuning for Zero-Resource Named Entity Recognition
Ying Zhang | Fandong Meng | Yufeng Chen | Jinan Xu | Jie Zhou

pdf bib
BERT-Defense: A Probabilistic Model Based on BERT to Combat Cognitively Inspired Orthographic Adversarial Attacks
Yannik Keller | Jan Mackensen | Steffen Eger

pdf bib
Event Detection as Graph Parsing
Jianye Xie | Haotong Sun | Junsheng Zhou | Weiguang Qu | Xinyu Dai

pdf bib
Toward Fully Exploiting Heterogeneous Corpus:A Decoupled Named Entity Recognition Model with Two-stage Training
Yun Hu | Yeshuang Zhu | Jinchao Zhang | Changwen Zheng | Jie Zhou

pdf bib
Discriminative Reasoning for Document-level Relation Extraction
Wang Xu | Kehai Chen | Tiejun Zhao

pdf bib
Meta-Learning Adversarial Domain Adaptation Network for Few-Shot Text Classification
Chengcheng Han | Zeqiu Fan | Dongxiang Zhang | Minghui Qiu | Ming Gao | Aoying Zhou

pdf bib
Documents Representation via Generalized Coupled Tensor Chain with the Rotation Group constraint
Igor Vorona | Anh-Huy Phan | Alexander Panchenko | Andrzej Cichocki

pdf bib
Improving Unsupervised Extractive Summarization with Facet-Aware Modeling
Xinnian Liang | Shuangzhi Wu | Mu Li | Zhoujun Li

pdf bib
Improving Gradient-based Adversarial Training for Text Classification by Contrastive Learning and Auto-Encoder
Yao Qiu | Jinchao Zhang | Jie Zhou

pdf bib
Multi-Granularity Contrasting for Cross-Lingual Pre-Training
Shicheng Li | Pengcheng Yang | Fuli Luo | Jun Xie

pdf bib
A Comparison between Pre-training and Large-scale Back-translation for Neural Machine Translation
Dandan Huang | Kun Wang | Yue Zhang

pdf bib
Bi-Granularity Contrastive Learning for Post-Training in Few-Shot Scene
Ruikun Luo | Guanhuan Huang | Xiaojun Quan

pdf bib
Fusing Label Embedding into BERT: An Efficient Improvement for Text Classification
Yijin Xiong | Yukun Feng | Hao Wu | Hidetaka Kamigaito | Manabu Okumura

pdf bib
KACC: A Multi-task Benchmark for Knowledge Abstraction, Concretization and Completion
Jie Zhou | Shengding Hu | Xin Lv | Cheng Yang | Zhiyuan Liu | Wei Xu | Jie Jiang | Juanzi Li | Maosong Sun

pdf bib
A Query-Driven Topic Model
Zheng Fang | Yulan He | Rob Procter

pdf bib
How Reliable are Model Diagnostics?
Vamsi Aribandi | Yi Tay | Donald Metzler

pdf bib
Gaussian Process based Deep Dyna-Q approach for Dialogue Policy Learning
Guanlin Wu | Wenqi Fang | Ji Wang | Jiang Cao | Weidong Bao | Yang Ping | Xiaomin Zhu | Zheng Wang

pdf bib
CiteWorth: Cite-Worthiness Detection for Improved Scientific Document Understanding
Dustin Wright | Isabelle Augenstein

pdf bib
Cross-Lingual Cross-Domain Nested Named Entity Evaluation on English Web Texts
Barbara Plank

pdf bib
Counter-Argument Generation by Attacking Weak Premises
Milad Alshomary | Shahbaz Syed | Arkajit Dhar | Martin Potthast | Henning Wachsmuth

pdf bib
Alternated Training with Synthetic and Authentic Data for Neural Machine Translation
Rui Jiao | Zonghan Yang | Maosong Sun | Yang Liu

pdf bib
Template-Based Named Entity Recognition Using BART
Leyang Cui | Yu Wu | Jian Liu | Sen Yang | Yue Zhang

pdf bib
“Does it Matter When I Think You Are Lying?” Improving Deception Detection by Integrating Interlocutor’s Judgements in Conversations
Huang-Cheng Chou | Woan-Shiuan Chien | Da-Cheng Juan | Chi-Chun Lee

pdf bib
High-Quality Dialogue Diversification by Intermittent Short Extension Ensembles
Zhiwen Tang | Hrishikesh Kulkarni | Grace Hui Yang

pdf bib
Structured Refinement for Sequential Labeling
Yiran Wang | Hiroyuki Shindo | Yuji Matsumoto | Taro Watanabe

pdf bib
End-to-End Construction of NLP Knowledge Graph
Ishani Mondal | Yufang Hou | Charles Jochim

pdf bib
Deciphering Implicit Hate: Evaluating Automated Detection Algorithms for Multimodal Hate
Austin Botelho | Scott Hale | Bertie Vidgen

pdf bib
Studying the Evolution of Scientific Topics and their Relationships
Ana Sabina Uban | Cornelia Caragea | Liviu P. Dinu

pdf bib
End-to-End Self-Debiasing Framework for Robust NLU Training
Abbas Ghaddar | Phillippe Langlais | Mehdi Rezagholizadeh | Ahmad Rashid

pdf bib
A Mixed-Method Design Approach for Empirically Based Selection of Unbiased Data Annotators
Gautam Thakur | Janna Caspersen | Drahomira Herrmannova | Bryan Eaton | Jordan Burdette

pdf bib
An Evaluation of Disentangled Representation Learning for Texts
Krishnapriya Vishnubhotla | Graeme Hirst | Frank Rudzicz

pdf bib
Injecting Knowledge Base Information into End-to-End Joint Entity and Relation Extraction and Coreference Resolution
Severine Verlinden | Klim Zaporojets | Johannes Deleu | Thomas Demeester | Chris Develder

pdf bib
Knowing More About Questions Can Help: Improving Calibration in Question Answering
Shujian Zhang | Chengyue Gong | Eunsol Choi

pdf bib
Enhancing Metaphor Detection by Gloss-based Interpretations
Hai Wan | Jinxia Lin | Jianfeng Du | Dawei Shen | Manrong Zhang

pdf bib
Evaluating Word Embeddings with Categorical Modularity
Sílvia Casacuberta | Karina Halevy | Damián Blasi

pdf bib
Attention-based Contextual Language Model Adaptation for Speech Recognition
Richard Diehl Martinez | Scott Novotney | Ivan Bulyko | Ariya Rastrow | Andreas Stolcke | Ankur Gandhe

pdf bib
Annotation and Evaluation of Coreference Resolution in Screenplays
Sabyasachee Baruah | Sandeep Nallan Chakravarthula | Shrikanth Narayanan

pdf bib
Exploring Cross-Lingual Transfer Learning with Unsupervised Machine Translation
Chao Wang | Judith Gaspers | Thi Ngoc Quynh Do | Hui Jiang

pdf bib
Pipeline Signed Japanese Translation Focusing on a Post-positional Particle Complement and Conjugation in a Low-resource Setting
Ken Yano | Akira Utsumi

pdf bib
Language-Mediated, Object-Centric Representation Learning
Ruocheng Wang | Jiayuan Mao | Samuel Gershman | Jiajun Wu

pdf bib
Entheos: A Multimodal Dataset for Studying Enthusiasm
Carla Viegas | Malihe Alikhani

pdf bib
Are Rotten Apples Edible? Challenging Commonsense Inference Ability with Exceptions
Nam Do | Ellie Pavlick

pdf bib
GRICE: A Grammar-based Dataset for Recovering Implicature and Conversational rEasoning
Zilong Zheng | Shuwen Qiu | Lifeng Fan | Yixin Zhu | Song-Chun Zhu

pdf bib
RetroGAN: A Cyclic Post-Specialization System for Improving Out-of-Knowledge and Rare Word Representations
Pedro Colon-Hernandez | Yida Xin | Henry Lieberman | Catherine Havasi | Cynthia Breazeal | Peter Chin

pdf bib
Fusion: Towards Automated ICD Coding via Feature Compression
Junyu Luo | Cao Xiao | Lucas Glass | Jimeng Sun | Fenglong Ma

pdf bib
Automatic Document Sketching: Generating Drafts from Analogous Texts
Zeqiu Wu | Michel Galley | Chris Brockett | Yizhe Zhang | Bill Dolan

pdf bib
Trade the Event: Corporate Events Detection for News-Based Event-Driven Trading
Zhihan Zhou | Liqian Ma | Han Liu

pdf bib
Language-based General Action Template for Reinforcement Learning Agents
Ryosuke Kohita | Akifumi Wachi | Daiki Kimura | Subhajit Chaudhury | Michiaki Tatsubori | Asim Munawar

pdf bib
MiniLMv2: Multi-Head Self-Attention Relation Distillation for Compressing Pretrained Transformers
Wenhui Wang | Hangbo Bao | Shaohan Huang | Li Dong | Furu Wei

pdf bib
Attending via both Fine-tuning and Compressing
Jie Zhou | Yuanbin Wu | Qin Chen | Xuanjing Huang | Liang He

pdf bib
Improving Event Causality Identification via Self-Supervised Representation Learning on External Causal Statement
Xinyu Zuo | Pengfei Cao | Yubo Chen | Kang Liu | Jun Zhao | Weihua Peng | Yuguang Chen

pdf bib
PAIR: Leveraging Passage-Centric Similarity Relation for Improving Dense Passage Retrieval
Ruiyang Ren | Shangwen Lv | Yingqi Qu | Jing Liu | Wayne Xin Zhao | QiaoQiao She | Hua Wu | Haifeng Wang | Ji-Rong Wen

pdf bib
Is Human Scoring the Best Criteria for Summary Evaluation?
Oleg Vasilyev | John Bohannon

pdf bib
Assessing Dialogue Systems with Distribution Distances
Jiannan Xiang | Yahui Liu | Deng Cai | Huayang Li | Defu Lian | Lemao Liu

pdf bib
Neural Combinatory Constituency Parsing
Zhousi Chen | Longtu Zhang | Aizhan Imankulova | Mamoru Komachi

pdf bib
Learning Shared Semantic Space for Speech-to-Text Translation
Chi Han | Mingxuan Wang | Heng Ji | Lei Li

pdf bib
Empowering Language Understanding with Counterfactual Reasoning
Fuli Feng | Jizhi Zhang | Xiangnan He | Hanwang Zhang | Tat-Seng Chua

pdf bib
Knowledge-Empowered Representation Learning for Chinese Medical Reading Comprehension: Task, Model and Resources
Taolin Zhang | Chengyu Wang | Minghui Qiu | Bite Yang | Zerui Cai | Xiaofeng He | Jun Huang

pdf bib
Correcting Chinese Spelling Errors with Phonetic Pre-training
Ruiqing Zhang | Chao Pang | Chuanqiang Zhang | Shuohuan Wang | Zhongjun He | Yu Sun | Hua Wu | Haifeng Wang

pdf bib
Multi-Lingual Question Generation with Language Agnostic Language Model
Bingning Wang | Ting Yao | Weipeng Chen | Jingfang Xu | Xiaochuan Wang

pdf bib
Structure-Aware Pre-Training for Table-to-Text Generation
Xinyu Xing | Xiaojun Wan

pdf bib
On the Interplay Between Fine-tuning and Composition in Transformers
Lang Yu | Allyson Ettinger

pdf bib
Lifelong Learning of Topics and Domain-Specific Word Embeddings
Xiaorui Qin | Yuyin Lu | Yufu Chen | Yanghui Rao

pdf bib
Leveraging Argumentation Knowledge Graph for Interactive Argument Pair Identification
Jian Yuan | Zhongyu Wei | Donghua Zhao | Qi Zhang | Changjian Jiang

pdf bib
A Multi-Task Learning Framework for Multi-Target Stance Detection
Yingjie Li | Cornelia Caragea

pdf bib
Confidence-Aware Scheduled Sampling for Neural Machine Translation
Yijin Liu | Fandong Meng | Yufeng Chen | Jinan Xu | Jie Zhou

pdf bib
MA-BERT: Learning Representation by Incorporating Multi-Attribute Knowledge in Transformers
You Zhang | Jin Wang | Liang-Chih Yu | Xuejie Zhang

pdf bib
A Closer Look into the Robustness of Neural Dependency Parsers Using Better Adversarial Examples
Yuxuan Wang | Wanxiang Che | Ivan Titov | Shay B. Cohen | Zhilin Lei | Ting Liu

pdf bib
P-Stance: A Large Dataset for Stance Detection in Political Domain
Yingjie Li | Tiberiu Sosea | Aditya Sawant | Ajith Jayaraman Nair | Diana Inkpen | Cornelia Caragea

pdf bib
WIND: Weighting Instances Differentially for Model-Agnostic Domain Adaptation
Xiang Chen | Yue Cao | Xiaojun Wan

pdf bib
DocOIE: A Document-level Context-Aware Dataset for OpenIE
Kuicai Dong | Zhao Yilin | Aixin Sun | Jung-Jae Kim | Xiaoli Li

pdf bib
Event Extraction from Historical Texts: A New Dataset for Black Rebellions
Viet Dac Lai | Minh Van Nguyen | Heidi Kaufman | Thien Huu Nguyen

pdf bib
Zero-shot Medical Entity Retrieval without Annotation: Learning From Rich Knowledge Graph Semantics
Luyang Kong | Christopher Winestock | Parminder Bhatia

pdf bib
CONDA: a CONtextual Dual-Annotated dataset for in-game toxicity understanding and detection
Henry Weld | Guanghao Huang | Jean Lee | Tongshu Zhang | Kunze Wang | Xinghong Guo | Siqu Long | Josiah Poon | Caren Han

pdf bib
Adaptive Knowledge-Enhanced Bayesian Meta-Learning for Few-shot Event Detection
Shirong Shen | Tongtong Wu | Guilin Qi | Yuan-Fang Li | Gholamreza Haffari | Sheng Bi

pdf bib
Stylized Story Generation with Style-Guided Planning
Xiangzhe Kong | Jialiang Huang | Ziquan Tung | Jian Guan | Minlie Huang

pdf bib
Dynamic Connected Networks for Chinese Spelling Check
Baoxin Wang | Wanxiang Che | Dayong Wu | Shijin Wang | Guoping Hu | Ting Liu

pdf bib
A Multi-Level Attention Model for Evidence-Based Fact Checking
Canasai Kruengkrai | Junichi Yamagishi | Xin Wang

pdf bib
RealTranS: End-to-End Simultaneous Speech Translation with Convolutional Weighted-Shrinking Transformer
Xingshan Zeng | Liangyou Li | Qun Liu

pdf bib
Training ELECTRA Augmented with Multi-word Selection
Jiaming Shen | Jialu Liu | Tianqi Liu | Cong Yu | Jiawei Han

pdf bib
REAM: An Enhancement Approach to Reference-based Evaluation Metrics for Open-domain Dialog Generation
Jun Gao | Wei Bi | Ruifeng Xu | Shuming Shi

pdf bib
Relation Extraction with Type-aware Map Memories of Word Dependencies
Guimin Chen | Yuanhe Tian | Yan Song | Xiang Wan

pdf bib
PLATO-2: Towards Building an Open-Domain Chatbot via Curriculum Learning
Siqi Bao | Huang He | Fan Wang | Hua Wu | Haifeng Wang | Wenquan Wu | Zhen Guo | Zhibin Liu | Xinchao Xu

pdf bib
JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge Graphs
Pei Ke | Haozhe Ji | Yu Ran | Xin Cui | Liwei Wang | Linfeng Song | Xiaoyan Zhu | Minlie Huang

pdf bib
AdaST: Dynamically Adapting Encoder States in the Decoder for End-to-End Speech-to-Text Translation
Wuwei Huang | Dexin Wang | Deyi Xiong

pdf bib
OKGIT: Open Knowledge Graph Link Prediction with Implicit Types
. Chandrahas | Partha Talukdar

pdf bib
Multimodal Fusion with Co-Attention Networks for Fake News Detection
Yang Wu | Pengwei Zhan | Yunjian Zhang | Liming Wang | Zhen Xu

pdf bib
Joint Multi-Decoder Framework with Hierarchical Pointer Network for Frame Semantic Parsing
Xudong Chen | Ce Zheng | Baobao Chang

pdf bib
H-FND: Hierarchical False-Negative Denoising for Distant Supervision Relation Extraction
Jhih-wei Chen | Tsu-Jui Fu | Chen-Kang Lee | Wei-Yun Ma

pdf bib
GEM: A General Evaluation Benchmark for Multimodal Tasks
Lin Su | Nan Duan | Edward Cui | Lei Ji | Chenfei Wu | Huaishao Luo | Yongfei Liu | Ming Zhong | Taroon Bharti | Arun Sacheti

pdf bib
Graph Relational Topic Model with Higher-order Graph Attention Auto-encoders
Qianqian Xie | Jimin Huang | Pan Du | Min Peng

pdf bib
Paths to Relation Extraction through Semantic Structure
Jonathan Yellin | Omri Abend

pdf bib
Dynamic and Multi-Channel Graph Convolutional Networks for Aspect-Based Sentiment Analysis
Shiguan Pang | Yun Xue | Zehao Yan | Weihao Huang | Jinhui Feng

pdf bib
Automatic Text Simplification for Social Good: Progress and Challenges
Sanja Stajner

pdf bib
A Neural Edge-Editing Approach for Document-Level Relation Graph Extraction
Kohei Makino | Makoto Miwa | Yutaka Sasaki

pdf bib
Dialogue-oriented Pre-training
Yi Xu | Hai Zhao

pdf bib
GrantRel: Grant Information Extraction via Joint Entity and Relation Extraction
Junyi Bian | Li Huang | Xiaodi Huang | Hong Zhou | Shanfeng Zhu

pdf bib
Enhancing Language Generation with Effective Checkpoints of Pre-trained Language Model
Jeonghyeok Park | Hai Zhao

pdf bib
Making Flexible Use of Subtasks: A Multiplex Interaction Network for Unified Aspect-based Sentiment Analysis
Guoxin Yu | Xiang Ao | Ling Luo | Min Yang | Xiaofei Sun | Jiwei Li | Qing He

pdf bib
Continual Mixed-Language Pre-Training for Extremely Low-Resource Neural Machine Translation
Zihan Liu | Genta Indra Winata | Pascale Fung

pdf bib
Transformer-Exclusive Cross-Modal Representation for Vision and Language
Andrew Shin | Takuya Narihira

pdf bib
Two Parents, One Child: Dual Transfer for Low-Resource Neural Machine Translation
Meng Zhang | Liangyou Li | Qun Liu

pdf bib
Contrastive Aligned Joint Learning for Multilingual Summarization
Danqing Wang | Jiaze Chen | Hao Zhou | Xipeng Qiu | Lei Li

pdf bib
When Time Makes Sense: A Historically-Aware Approach to Targeted Sense Disambiguation
Kaspar Beelen | Federico Nanni | Mariona Coll Ardanuy | Kasra Hosseini | Giorgia Tolfo | Barbara McGillivray

pdf bib
Understanding Feature Focus in Multitask Settings for Lexico-semantic Relation Identification
Houssam Akhmouch | Gaël Dias | Jose G. Moreno

pdf bib
Don’t Miss the Labels: Label-semantic Augmented Meta-Learner for Few-Shot Text Classification
Qiaoyang Luo | Lingqiao Liu | Yuhao Lin | Wei Zhang

pdf bib
Detecting Harmful Memes and Their Targets
Shraman Pramanick | Dimitar Dimitrov | Rituparna Mukherjee | Shivam Sharma | Md. Shad Akhtar | Preslav Nakov | Tanmoy Chakraborty

pdf bib
Progressive Multi-Granularity Training for Non-Autoregressive Translation
Liang Ding | Longyue Wang | Xuebo Liu | Derek F. Wong | Dacheng Tao | Zhaopeng Tu

pdf bib
ZmBART: An Unsupervised Cross-lingual Transfer Framework for Language Generation
Kaushal Kumar Maurya | Maunendra Sankar Desarkar | Yoshinobu Kano | Kumari Deepshikha

pdf bib
HacRED: A Large-Scale Relation Extraction Dataset Toward Hard Cases in Practical Applications
Qiao Cheng | Juntao Liu | Xiaoye Qu | Jin Zhao | Jiaqing Liang | Zhefeng Wang | Baoxing Huai | Nicholas Jing Yuan | Yanghua Xiao

pdf bib
Do Multilingual Neural Machine Translation Models Contain Language Pair Specific Attention Heads?
Zae Myung Kim | Laurent Besacier | Vassilina Nikoulina | Didier Schwab

pdf bib
Learning Sequential and Structural Information for Source Code Summarization
YunSeok Choi | JinYeong Bak | CheolWon Na | Jee-Hyong Lee

pdf bib
Energy-based Unknown Intent Detection with Data Manipulation
Yawen Ouyang | Jiasheng Ye | Yu Chen | Xinyu Dai | Shujian Huang | Jiajun Chen

pdf bib
Automatic Rephrasing of Transcripts-based Action Items
Amir Cohen | Amir Kantor | Sagi Hilleli | Eyal Kolman

pdf bib
MergeDistill: Merging Language Models using Pre-trained Distillation
Simran Khanuja | Melvin Johnson | Partha Talukdar

pdf bib
On Sparsifying Encoder Outputs in Sequence-to-Sequence Models
Biao Zhang | Ivan Titov | Rico Sennrich

pdf bib
FrameNet-assisted Noun Compound Interpretation
Girishkumar Ponkiya | Diptesh Kanojia | Pushpak Bhattacharyya | Girish Palshikar

pdf bib
Hypernym Discovery via a Recurrent Mapping Model
Yuhang Bai | Richong Zhang | Fanshuang Kong | Junfan Chen | Yongyi Mao

pdf bib
Modeling the Influence of Verb Aspect on the Activation of Typical Event Locations with BERT
Won Ik Cho | Emmanuele Chersoni | Yu-Yin Hsu | Chu-Ren Huang

pdf bib
On the Interaction of Belief Bias and Explanations
Ana Valeria González | Anna Rogers | Anders Søgaard

pdf bib
Combining Static Word Embeddings and Contextual Representations for Bilingual Lexicon Induction
Jinpeng Zhang | Baijun Ji | Nini Xiao | Xiangyu Duan | Min Zhang | Yangbin Shi | Weihua Luo

pdf bib
Exploring Unsupervised Pretraining Objectives for Machine Translation
Christos Baziotis | Ivan Titov | Alexandra Birch | Barry Haddow

pdf bib
Knowledge-Grounded Dialogue Generation with Term-level De-noising
Wen Zheng | Natasa Milic-Frayling | Ke Zhou

pdf bib
Inspecting the concept knowledge graph encoded by modern language models
Carlos Aspillaga | Marcelo Mendoza | Alvaro Soto

pdf bib
Language Tags Matter for Zero-Shot Neural Machine Translation
Liwei Wu | Shanbo Cheng | Mingxuan Wang | Lei Li

pdf bib
Latent Reasoning for Low-Resource Question Generation
Xinting Huang | Jianzhong Qi | Yu Sun | Rui Zhang

pdf bib
Probing Pre-Trained Language Models for Disease Knowledge
Israa Alghanmi | Luis Espinosa Anke | Steven Schockaert

pdf bib
AugVic: Exploiting BiText Vicinity for Low-Resource NMT
Tasnim Mohiuddin | M Saiful Bari | Shafiq Joty

pdf bib
Provably Secure Generative Linguistic Steganography
Siyu Zhang | Zhongliang Yang | Jinshuai Yang | Yongfeng Huang

pdf bib
Retrieval Enhanced Model for Commonsense Generation
Han Wang | Yang Liu | Chenguang Zhu | Linjun Shou | Ming Gong | Yichong Xu | Michael Zeng

pdf bib
Decoupled Dialogue Modeling and Semantic Parsing for Multi-Turn Text-to-SQL
Zhi Chen | Lu Chen | Hanqi Li | Ruisheng Cao | Da Ma | Mengyue Wu | Kai Yu

pdf bib
Adjacency List Oriented Relational Fact Extraction via Adaptive Multi-task Learning
Fubang Zhao | Zhuoren Jiang | Yangyang Kang | Changlong Sun | Xiaozhong Liu

pdf bib
Self-Supervised Document Similarity Ranking via Contextualized Language Models and Hierarchical Inference
Dvir Ginzburg | Itzik Malkiel | Oren Barkan | Avi Caciularu | Noam Koenigstein

pdf bib
How Good Is NLP? A Sober Look at NLP Tasks through the Lens of Social Impact
Zhijing Jin | Geeticka Chauhan | Brian Tse | Mrinmaya Sachan | Rada Mihalcea

pdf bib
IgSEG: Image-guided Story Ending Generation
Qingbao Huang | Chuan Huang | Linzhang Mo | Jielong Wei | Yi Cai | Ho-fung Leung | Qing Li

pdf bib
Improve Query Focused Abstractive Summarization by Incorporating Answer Relevance
Dan Su | Tiezheng Yu | Pascale Fung

pdf bib
Learning a Reversible Embedding Mapping using Bi-Directional Manifold Alignment
Ashwinkumar Ganesan | Francis Ferraro | Tim Oates

pdf bib
Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation
Changzhi Sun | Xinbo Zhang | Jiangjie Chen | Chun Gan | Yuanbin Wu | Jiaze Chen | Hao Zhou | Lei Li

pdf bib
Enhancing Zero-shot and Few-shot Stance Detection with Commonsense Knowledge Graph
Rui Liu | Zheng Lin | Yutong Tan | Weiping Wang

pdf bib
Dialogue Graph Modeling for Conversational Machine Reading
Siru Ouyang | Zhuosheng Zhang | Hai Zhao

pdf bib
IndoCollex: A Testbed for Morphological Transformation of Indonesian Colloquial Words
Haryo Akbarianto Wibowo | Made Nindyatama Nityasya | Afra Feyza Akyürek | Suci Fitriany | Alham Fikri Aji | Radityo Eko Prasojo | Derry Tanti Wijaya

pdf bib
Manifold Adversarial Augmentation for Neural Machine Translation
Guandan Chen | Kai Fan | Kaibo Zhang | Boxing Chen | Zhongqiang Huang

pdf bib
Learning to Bridge Metric Spaces: Few-shot Joint Learning of Intent Detection and Slot Filling
Yutai Hou | Yongkui Lai | Cheng Chen | Wanxiang Che | Ting Liu

pdf bib
Insertion-based Tree Decoding
Denis Lukovnikov | Asja Fischer

pdf bib
Is the Lottery Fair? Evaluating Winning Tickets Across Demographics
Victor Petrén Bach Hansen | Anders Søgaard

pdf bib
SSMix: Saliency-Based Span Mixup for Text Classification
Soyoung Yoon | Gyuwan Kim | Kyumin Park

pdf bib
Detecting Bot-Generated Text by Characterizing Linguistic Accommodation in Human-Bot Interactions
Paras Bhatt | Anthony Rios

pdf bib
Defending Pre-trained Language Models from Adversarial Word Substitution Without Performance Sacrifice
Rongzhou Bao | Jiayi Wang | Hai Zhao

pdf bib
BERT-Proof Syntactic Structures: Investigating Errors in Discontinuous Constituency Parsing
Maximin Coavoux

pdf bib
DoT: An efficient Double Transformer for NLP tasks with tables
Syrine Krichene | Thomas Müller | Julian Eisenschlos

pdf bib
Grammatical Error Correction as GAN-like Sequence Labeling
Kevin Parnow | Zuchao Li | Hai Zhao

pdf bib
Neural Entity Recognition with Gazetteer based Fusion
Qing Sun | Parminder Bhatia

pdf bib
Hyperbolic Temporal Knowledge Graph Embeddings with Relational and Time Curvatures
Sebastien Montella | Lina M. Rojas Barahona | Johannes Heinecke

pdf bib
Disfl-QA: A Benchmark Dataset for Understanding Disfluencies in Question Answering
Aditya Gupta | Jiacheng Xu | Shyam Upadhyay | Diyi Yang | Manaal Faruqui

pdf bib
Does Robustness Improve Fairness? Approaching Fairness with Word Substitution Robustness Methods for Text Classification
Yada Pruksachatkun | Satyapriya Krishna | Jwala Dhamala | Rahul Gupta | Kai-Wei Chang

pdf bib
A Joint Model for Structure-based News Genre Classification with Application to Text Summarization
Zeyu Dai | Ruihong Huang

pdf bib
Representing Syntax and Composition with Geometric Transformations
Lorenzo Bertolini | Julie Weeds | David Weir | Qiwei Peng

pdf bib
Figurative Language in Recognizing Textual Entailment
Tuhin Chakrabarty | Debanjan Ghosh | Adam Poliak | Smaranda Muresan

pdf bib
To Point or Not to Point: Understanding How Abstractive Summarizers Paraphrase Text
Matt Wilber | William Timkey | Marten van Schijndel

pdf bib
AgreeSum: Agreement-Oriented Multi-Document Summarization
Richard Yuanzhe Pang | Adam Lelkes | Vinh Tran | Cong Yu

pdf bib
BERT Busters: Outlier Dimensions that Disrupt Transformers
Olga Kovaleva | Saurabh Kulshreshtha | Anna Rogers | Anna Rumshisky

pdf bib
“We will Reduce Taxes” - Identifying Election Pledges with Language Models
Tommaso Fornaciari | Dirk Hovy | Elin Naurin | Julia Runeson | Robert Thomson | Pankaj Adhikari

pdf bib
WeaQA: Weak Supervision via Captions for Visual Question Answering
Pratyay Banerjee | Tejas Gokhale | Yezhou Yang | Chitta Baral

pdf bib
How well do you know your summarization datasets?
Priyam Tejaswin | Dhruv Naik | Pengfei Liu

pdf bib
Multilingual Translation from Denoising Pre-Training
Yuqing Tang | Chau Tran | Xian Li | Peng-Jen Chen | Naman Goyal | Vishrav Chaudhary | Jiatao Gu | Angela Fan

pdf bib
Annotations Matter: Leveraging Multi-task Learning to Parse UD and SUD
Zeeshan Ali Sayyed | Daniel Dakota

pdf bib
Generating Informative Conclusions for Argumentative Texts
Shahbaz Syed | Khalid Al Khatib | Milad Alshomary | Henning Wachsmuth | Martin Potthast

pdf bib
Substructure Substitution: Structured Data Augmentation for NLP
Haoyue Shi | Karen Livescu | Kevin Gimpel

pdf bib
Towards Protecting Vital Healthcare Programs by Extracting Actionable Knowledge from Policy
Vanessa Lopez | Nagesh Yadav | Gabriele Picco | Inge Vejsbjerg | Eoin Carrol | Seamus Brady | Marco Luca Sbodio | Lam Thanh Hoang | Miao Wei | John Segrave

pdf bib
Not Far Away, Not So Close: Sample Efficient Nearest Neighbour Data Augmentation via MiniMax
Ehsan Kamalloo | Mehdi Rezagholizadeh | Peyman Passban | Ali Ghodsi

pdf bib
It’s All in the Heads: Using Attention Heads as a Baseline for Cross-Lingual Transfer in Commonsense Reasoning
Alexey Tikhonov | Max Ryabinin

pdf bib
Biomedical Interpretable Entity Representations
Diego Garcia-Olano | Yasumasa Onoe | Ioana Baldini | Joydeep Ghosh | Byron Wallace | Kush Varshney

pdf bib
Learning Robust Latent Representations for Controllable Speech Synthesis
Shakti Kumar | Jithin Pradeep | Hussain Zaidi

pdf bib
How to Split: the Effect of Word Segmentation on Gender Bias in Speech Translation
Marco Gaido | Beatrice Savoldi | Luisa Bentivogli | Matteo Negri | Marco Turchi

pdf bib
On the Ethical Limits of Natural Language Processing on Legal Text
Dimitrios Tsarapatsanis | Nikolaos Aletras

pdf bib
An Exploratory Analysis of the Relation between Offensive Language and Mental Health
Ana-Maria Bucur | Marcos Zampieri | Liviu P. Dinu

pdf bib
Transforming Term Extraction: Transformer-Based Approaches to Multilingual Term Extraction Across Domains
Christian Lang | Lennart Wachowiak | Barbara Heinisch | Dagmar Gromann

pdf bib
ProofWriter: Generating Implications, Proofs, and Abductive Statements over Natural Language
Oyvind Tafjord | Bhavana Dalvi | Peter Clark

pdf bib
Probing Image-Language Transformers for Verb Understanding
Lisa Anne Hendricks | Aida Nematzadeh

pdf bib
Implications of Using Internet Sting Corpora to Approximate Underage Victims
Tatiana Ringenberg | Kathryn Seigfried-Spellar | Julia Rayz

pdf bib
Detecting Domain Polarity-Changes of Words in a Sentiment Lexicon
Shuai Wang | Guangyi Lv | Sahisnu Mazumder | Bing Liu

pdf bib
Analyzing Online Political Advertisements
Danae Sánchez Villegas | Saeid Mokaram | Nikolaos Aletras

pdf bib
Do Language Models Perform Generalizable Commonsense Inference?
Peifeng Wang | Filip Ilievski | Muhao Chen | Xiang Ren

pdf bib
Probing Multi-modal Machine Translation with Pre-trained Language Model
Kong Yawei | Kai Fan

pdf bib
The interplay between language similarity and script on a novel multi-layer Algerian dialect corpus
Samia Touileb | Jeremy Barnes

pdf bib
Few-Shot Upsampling for Protest Size Detection
Andrew Halterman | Benjamin J. Radford

pdf bib
Modeling the Unigram Distribution
Irene Nikkarinen | Tiago Pimentel | Damián Blasi | Ryan Cotterell

pdf bib
On the Lack of Robust Interpretability of Neural Text Classifiers
Muhammad Bilal Zafar | Michele Donini | Dylan Slack | Cedric Archambeau | Sanjiv Das | Krishnaram Kenthapadi

pdf bib
Multimodal Graph-based Transformer Framework for Biomedical Relation Extraction
Sriram Pingali | Shweta Yadav | Pratik Dutta | Sriparna Saha

pdf bib
Summary Grounded Conversation Generation
Chulaka Gunasekara | Guy Feigenblat | Benjamin Sznajder | Sachindra Joshi | David Konopnicki

pdf bib
A Non-Autoregressive Edit-Based Approach to Controllable Text Simplification
Sweta Agrawal | Weijia Xu | Marine Carpuat

pdf bib
Investigating Transfer Learning in Multilingual Pre-trained Language Models through Chinese Natural Language Inference
Hai Hu | He Zhou | Zuoyu Tian | Yiwen Zhang | Yina Patterson | Yanting Li | Yixin Nie | Kyle Richardson

pdf bib
Using surprisal and fMRI to map the neural bases of broad and local contextual prediction during natural language comprehension
Shohini Bhattasali | Philip Resnik

pdf bib
Assessing the Syntactic Capabilities of Transformer-based Multilingual Language Models
Laura Pérez-Mayos | Alba Táboas García | Simon Mille | Leo Wanner

pdf bib
Are Larger Pretrained Language Models Uniformly Better? Comparing Performance at the Instance Level
Ruiqi Zhong | Dhruba Ghosh | Dan Klein | Jacob Steinhardt

pdf bib
Named Entity Recognition through Deep Representation Learning and Weak Supervision
Jerrod Parker | Shi Yu

pdf bib
Explaining NLP Models via Minimal Contrastive Editing (MiCE)
Alexis Ross | Ana Marasović | Matthew Peters

pdf bib
Differential Privacy for Text Analytics via Natural Text Sanitization
Xiang Yue | Minxin Du | Tianhao Wang | Yaliang Li | Huan Sun | Sherman S. M. Chow

pdf bib
Synthesizing Adversarial Negative Responses for Robust Response Ranking and Evaluation
Prakhar Gupta | Yulia Tsvetkov | Jeffrey Bigham

pdf bib
Leveraging Abstract Meaning Representation for Knowledge Base Question Answering
Pavan Kapanipathi | Ibrahim Abdelaziz | Srinivas Ravishankar | Salim Roukos | Alexander Gray | Ramón Fernandez Astudillo | Maria Chang | Cristina Cornelio | Saswati Dana | Achille Fokoue | Dinesh Garg | Alfio Gliozzo | Sairam Gurajada | Hima Karanam | Naweed Khan | Dinesh Khandelwal | Young-Suk Lee | Yunyao Li | Francois Luus | Ndivhuwo Makondo | Nandana Mihindukulasooriya | Tahira Naseem | Sumit Neelam | Lucian Popa | Revanth Gangi Reddy | Ryan Riegel | Gaetano Rossiello | Udit Sharma | G P Shrivatsa Bhargav | Mo Yu

pdf bib
On the Gap between Adoption and Understanding in NLP
Federico Bianchi | Dirk Hovy

pdf bib
Learning Disentangled Latent Topics for Twitter Rumour Veracity Classification
John Dougrez-Lewis | Maria Liakata | Elena Kochkina | Yulan He

pdf bib
Perceptual Models of Machine-Edited Text
Elizabeth Merkhofer | Monica-Ann Mendoza | Rebecca Marvin | John Henderson

pdf bib
Scaling Within Document Coreference to Long Texts
Raghuveer Thirukovalluru | Nicholas Monath | Kumar Shridhar | Manzil Zaheer | Mrinmaya Sachan | Andrew McCallum

pdf bib
LEWIS: Levenshtein Editing for Unsupervised Text Style Transfer
Machel Reid | Victor Zhong

pdf bib
Constructing Flow Graphs from Procedural Cybersecurity Texts
Kuntal Kumar Pal | Kazuaki Kashihara | Pratyay Banerjee | Swaroop Mishra | Ruoyu Wang | Chitta Baral

pdf bib
Cluster-Former: Clustering-based Sparse Transformer for Question Answering
Shuohang Wang | Luowei Zhou | Zhe Gan | Yen-Chun Chen | Yuwei Fang | Siqi Sun | Yu Cheng | Jingjing Liu

pdf bib
Minimally-Supervised Morphological Segmentation using Adaptor Grammars with Linguistic Priors
Ramy Eskander | Cass Lowry | Sujay Khandagale | Francesca Callejas | Judith Klavans | Maria Polinsky | Smaranda Muresan

pdf bib
Multi-Task Learning and Adapted Knowledge Models for Emotion-Cause Extraction
Elsbeth Turcan | Shuai Wang | Rishita Anubhai | Kasturi Bhattacharjee | Yaser Al-Onaizan | Smaranda Muresan

pdf bib
The Utility and Interplay of Gazetteers and Entity Segmentation for Named Entity Recognition in English
Oshin Agarwal | Ani Nenkova

pdf bib
On the Cost-Effectiveness of Stacking of Neural and Non-Neural Methods for Text Classification: Scenarios and Performance Prediction
Christian Gomes | Marcos Goncalves | Leonardo Rocha | Sergio Canuto

pdf bib
Unsupervised Domain Adaptation for Event Detection using Domain-specific Adapters
Nghia Ngo Trung | Duy Phung | Thien Huu Nguyen

pdf bib
Predicting in-hospital mortality by combining clinical notes with time-series data
Iman Deznabi | Mohit Iyyer | Madalina Fiterau

pdf bib
Sequence Models for Computational Etymology of Borrowings
Winston Wu | Kevin Duh | David Yarowsky

pdf bib
Learning Contextualized Knowledge Structures for Commonsense Reasoning
Jun Yan | Mrigank Raman | Aaron Chan | Tianyu Zhang | Ryan Rossi | Handong Zhao | Sungchul Kim | Nedim Lipka | Xiang Ren

pdf bib
Analyzing Stereotypes in Generative Text Inference Tasks
Anna Sotnikova | Yang Trista Cao | Hal Daumé III | Rachel Rudinger

pdf bib
HySPA: Hybrid Span Generation for Scalable Text-to-Graph Extraction
Liliang Ren | Chenkai Sun | Heng Ji | Julia Hockenmaier

pdf bib
Improving Automated Evaluation of Open Domain Dialog via Diverse Reference Augmentation
Varun Gangal | Harsh Jhamtani | Eduard Hovy | Taylor Berg-Kirkpatrick

pdf bib
Who Blames or Endorses Whom? Entity-to-Entity Directed Sentiment Extraction in News Text
Kunwoo Park | Zhufeng Pan | Jungseock Joo

pdf bib
New Dataset and Strong Baselines for the Grammatical Error Correction of Russian
Viet Anh Trinh | Alla Rozovskaya

pdf bib
A Formidable Ability: Detecting Adjectival Extremeness with DSMs
Farhan Samir | Barend Beekhuizen | Suzanne Stevenson

pdf bib
Effective Attention Sheds Light On Interpretability
Kaiser Sun | Ana Marasović

pdf bib
Compositionality of Complex Graphemes in the Undeciphered Proto-Elamite Script using Image and Text Embedding Models
Logan Born | Kathryn Kelley | M. Willis Monroe | Anoop Sarkar

pdf bib
On the Distribution, Sparsity, and Inference-time Quantization of Attention Values in Transformers
Tianchu Ji | Shraddhan Jain | Michael Ferdman | Peter Milder | H. Andrew Schwartz | Niranjan Balasubramanian

pdf bib
Ethical-Advice Taker: Do Language Models Understand Natural Language Interventions?
Jieyu Zhao | Daniel Khashabi | Tushar Khot | Ashish Sabharwal | Kai-Wei Chang

pdf bib
Unsupervised Label Refinement Improves Dataless Text Classification
Zewei Chu | Karl Stratos | Kevin Gimpel

pdf bib
Prompting Contrastive Explanations for Commonsense Reasoning Tasks
Bhargavi Paranjape | Julian Michael | Marjan Ghazvininejad | Hannaneh Hajishirzi | Luke Zettlemoyer

pdf bib
SMS Spam Detection Through Skip-gram Embeddings and Shallow Networks
Gustavo Sousa | Daniel Carlos Guimarães Pedronette | João Paulo Papa | Ivan Rizzo Guilherme

pdf bib
Hierarchical Task Learning from Language Instructions with Unified Transformers and Self-Monitoring
Yichi Zhang | Joyce Chai

pdf bib
Marked Attribute Bias in Natural Language Inference
Hillary Dawkins

pdf bib
VLM: Task-agnostic Video-Language Model Pre-training for Video Understanding
Hu Xu | Gargi Ghosh | Po-Yao Huang | Prahal Arora | Masoumeh Aminzadeh | Christoph Feichtenhofer | Florian Metze | Luke Zettlemoyer

pdf bib
Corpus-Level Evaluation for Event QA: The IndiaPoliceEvents Corpus Covering the 2002 Gujarat Violence
Andrew Halterman | Katherine Keith | Sheikh Sarwar | Brendan O’Connor

pdf bib
Memory-Efficient Differentiable Transformer Architecture Search
Yuekai Zhao | Li Dong | Yelong Shen | Zhihua Zhang | Furu Wei | Weizhu Chen

pdf bib
On the Copying Behaviors of Pre-Training for Neural Machine Translation
Xuebo Liu | Longyue Wang | Derek F. Wong | Liang Ding | Lidia S. Chao | Shuming Shi | Zhaopeng Tu

pdf bib
Answer Generation for Retrieval-based Question Answering Systems
Chao-Chun Hsu | Eric Lind | Luca Soldaini | Alessandro Moschitti

pdf bib
Grounding ‘Grounding’ in NLP
Khyathi Raghavi Chandu | Yonatan Bisk | Alan W Black

pdf bib
Federated Chinese Word Segmentation with Global Character Associations
Yuanhe Tian | Guimin Chen | Han Qin | Yan Song

pdf bib
PSED: A Dataset for Selecting Emphasis in Presentation Slides
Amirreza Shirani | Giai Tran | Hieu Trinh | Franck Dernoncourt | Nedim Lipka | Jose Echevarria | Thamar Solorio | Paul Asente

pdf bib
MLMLM: Link Prediction with Mean Likelihood Masked Language Model
Louis Clouatre | Philippe Trempe | Amal Zouaq | Sarath Chandar

pdf bib
Modulating Language Models with Emotions
Ruibo Liu | Jason Wei | Chenyan Jia | Soroush Vosoughi

pdf bib
Effective Batching for Recurrent Neural Network Grammars
Hiroshi Noji | Yohei Oseki

pdf bib
Verb Sense Clustering using Contextualized Word Representations for Semantic Frame Induction
Kosuke Yamada | Ryohei Sasano | Koichi Takeda

pdf bib
Benchmarking Neural Topic Models: An Empirical Study
Thanh-Nam Doan | Tuan-Anh Hoang

pdf bib
Enhancing Chinese Word Segmentation via Pseudo Labels for Practicability
Kaiyu Huang | Junpeng Liu | Degen Huang | Deyi Xiong | Zhuang Liu | Jinsong Su

pdf bib
Analysis of Tree-Structured Architectures for Code Generation
Samip Dahal | Adyasha Maharana | Mohit Bansal

pdf bib
How Does Distilled Data Complexity Impact the Quality and Confidence of Non-Autoregressive Machine Translation?
Weijia Xu | Shuming Ma | Dongdong Zhang | Marine Carpuat

pdf bib
Leveraging Topic Relatedness for Argument Persuasion
Xinran Zhao | Esin Durmus | Hongming Zhang | Claire Cardie

pdf bib
One Teacher is Enough? Pre-trained Language Model Distillation from Multiple Teachers
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Yongfeng Huang

pdf bib
Logic-Consistency Text Generation from Semantic Parses
Chang Shu | Yusen Zhang | Xiangyu Dong | Peng Shi | Tao Yu | Rui Zhang

pdf bib
Inducing Semantic Roles Without Syntax
Julian Michael | Luke Zettlemoyer

pdf bib
Plot and Rework: Modeling Storylines for Visual Storytelling
Chi-yang Hsu | Yun-Wei Chu | Ting-Hao Huang | Lun-Wei Ku

pdf bib
Disentangled Code Representation Learning for Multiple Programming Languages
Jingfeng Zhang | Haiwen Hong | Yin Zhang | Yao Wan | Ye Liu | Yulei Sui

pdf bib
Exploring Self-Identified Counseling Expertise in Online Support Forums
Allison Lahnala | Yuntian Zhao | Charles Welch | Jonathan K. Kummerfeld | Lawrence C An | Kenneth Resnicow | Rada Mihalcea | Verónica Pérez-Rosas

pdf bib
An Investigation of Suitability of Pre-Trained Language Models for Dialogue Generation – Avoiding Discrepancies
Yan Zeng | Jian-Yun Nie

pdf bib
Learning to Sample Replacements for ELECTRA Pre-Training
Yaru Hao | Li Dong | Hangbo Bao | Ke Xu | Furu Wei

pdf bib
Reordering Examples Helps during Priming-based Few-Shot Learning
Sawan Kumar | Partha Talukdar

pdf bib
Constrained Labeled Data Generation for Low-Resource Named Entity Recognition
Ruohao Guo | Dan Roth

pdf bib
He is very intelligent, she is very beautiful? On Mitigating Social Biases in Language Modelling and Generation
Aparna Garimella | Akhash Amarnath | Kiran Kumar | Akash Pramod Yalla | Anandhavelu N | Niyati Chhaya | Balaji Vasan Srinivasan

pdf bib
Task-adaptive Pre-training of Language Models with Word Embedding Regularization
Kosuke Nishida | Kyosuke Nishida | Sen Yoshida

pdf bib
Do Grammatical Error Correction Models Realize Grammatical Generalization?
Masato Mita | Hitomi Yanaka

pdf bib
Domain-Aware Dependency Parsing for Questions
Aparna Garimella | Laura Chiticariu | Yunyao Li

pdf bib
Using Social and Linguistic Information to Adapt Pretrained Representations for Political Perspective Identification
Chang Li | Dan Goldwasser

pdf bib
Enhancing Dialogue-based Relation Extraction by Speaker and Trigger Words Prediction
Tianyang Zhao | Zhao Yan | Yunbo Cao | Zhoujun Li

pdf bib
Modeling Event-Pair Relations in External Knowledge Graphs for Script Reasoning
Yucheng Zhou | Xiubo Geng | Tao Shen | Jian Pei | Wenqiang Zhang | Daxin Jiang

pdf bib
PROST: Physical Reasoning about Objects through Space and Time
Stéphane Aroca-Ouellette | Cory Paik | Alessandro Roncone | Katharina Kann

pdf bib
Revisiting the Evaluation of End-to-end Event Extraction
Shun Zheng | Wei Cao | Wei Xu | Jiang Bian

pdf bib
Direct Simultaneous Speech-to-Text Translation Assisted by Synchronized Streaming ASR
Junkun Chen | Mingbo Ma | Renjie Zheng | Liang Huang

pdf bib
HIT - A Hierarchically Fused Deep Attention Network for Robust Code-mixed Language Representation
Ayan Sengupta | Sourabh Kumar Bhattacharjee | Tanmoy Chakraborty | Md. Shad Akhtar

pdf bib
Semi-Supervised Data Programming with Subset Selection
Ayush Maheshwari | Oishik Chatterjee | Krishnateja Killamsetty | Ganesh Ramakrishnan | Rishabh Iyer

pdf bib
Fingerprinting Fine-tuned Language Models in the Wild
Nirav Diwan | Tanmoy Chakraborty | Zubair Shafiq

pdf bib
Analyzing Code Embeddings for Coding Clinical Narratives
Wei Shi | Jiewen Wu | Xiwen Yang | Nancy Chen | Ivan Ho Mien | Jung-Jae Kim | Pavitra Krishnaswamy

pdf bib
Automatic Construction of Sememe Knowledge Bases via Dictionaries
Fanchao Qi | Yangyi Chen | Fengyu Wang | Zhiyuan Liu | Xiao Chen | Maosong Sun

pdf bib
Rule-Aware Reinforcement Learning for Knowledge Graph Reasoning
Zhongni Hou | Xiaolong Jin | Zixuan Li | Long Bai

pdf bib
XL-Sum: Large-Scale Multilingual Abstractive Summarization for 44 Languages
Tahmid Hasan | Abhik Bhattacharjee | Md. Saiful Islam | Kazi Mubasshir | Yuan-Fang Li | Yong-Bin Kang | M. Sohel Rahman | Rifat Shahriyar

pdf bib
Use of Formal Ethical Reviews in NLP Literature: Historical Trends and Current Practices
Sebastin Santy | Anku Rani | Monojit Choudhury

pdf bib
As Easy as 1, 2, 3: Behavioural Testing of NMT Systems for Numerical Translation
Jun Wang | Chang Xu | Francisco Guzmán | Ahmed El-Kishky | Benjamin Rubinstein | Trevor Cohn

pdf bib
Investigating Memorization of Conspiracy Theories in Text Generation
Sharon Levy | Michael Saxon | William Yang Wang

pdf bib
A Text-Centered Shared-Private Framework via Cross-Modal Prediction for Multimodal Sentiment Analysis
Yang Wu | Zijie Lin | Yanyan Zhao | Bing Qin | Li-Nan Zhu

pdf bib
What Would a Teacher Do? Predicting Future Talk Moves
Ananya Ganesh | Martha Palmer | Katharina Kann

pdf bib
BioGen: Generating Biography Summary under Table Guidance on Wikipedia
Shen Gao | Xiuying Chen | Chang Liu | Dongyan Zhao | Rui Yan

pdf bib
Multilingual Simultaneous Neural Machine Translation
Philip Arthur | Dongwon Ryu | Gholamreza Haffari

pdf bib
Cross-Domain Review Generation for Aspect-Based Sentiment Analysis
Jianfei Yu | Chenggong Gong | Rui Xia

pdf bib
On the Language Coverage Bias for Neural Machine Translation
Shuo Wang | Zhaopeng Tu | Zhixing Tan | Shuming Shi | Maosong Sun | Yang Liu

pdf bib
Named Entity Recognition via Noise Aware Training Mechanism with Data Filter
Xiusheng Huang | Yubo Chen | Shun Wu | Jun Zhao | Yuantao Xie | Weijian Sun

pdf bib
A Multi-Task Approach for Improving Biomedical Named Entity Recognition by Incorporating Multi-Granularity information
Yiqi Tong | Yidong Chen | Xiaodong Shi

pdf bib
EBERT: Efficient BERT Inference with Dynamic Structured Pruning
Zejian Liu | Fanrong Li | Gang Li | Jian Cheng

pdf bib
Strong and Light Baseline Models for Fact-Checking Joint Inference
Kateryna Tymoshenko | Alessandro Moschitti

pdf bib
Sketch and Refine: Towards Faithful and Informative Table-to-Text Generation
Peng Wang | Junyang Lin | An Yang | Chang Zhou | Yichang Zhang | Jingren Zhou | Hongxia Yang

pdf bib
TILGAN: Transformer-based Implicit Latent GAN for Diverse and Coherent Text Generation
Shizhe Diao | Xinwei Shen | Kashun Shum | Yan Song | Tong Zhang

pdf bib
John praised Mary because _he_? Implicit Causality Bias and Its Interaction with Explicit Cues in LMs
Yova Kementchedjhieva | Mark Anderson | Anders Søgaard

pdf bib
Do It Once: An Embarrassingly Simple Joint Matching Approach to Response Selection
Linhao Zhang | Dehong Ma | Sujian Li | Houfeng Wang

pdf bib
Climbing the Tower of Treebanks: Improving Low-Resource Dependency Parsing via Hierarchical Source Selection
Goran Glavaš | Ivan Vulić

pdf bib
Enhancing the Open-Domain Dialogue Evaluation in Latent Space
Zhangming Chan | Lemao Liu | Juntao Li | Haisong Zhang | Dongyan Zhao | Shuming Shi | Rui Yan

pdf bib
Adapting Monolingual Models: Data can be Scarce when Language Similarity is High
Wietse de Vries | Martijn Bartelds | Malvina Nissim | Martijn Wieling

pdf bib
BatchMixup: Improving Training by Interpolating Hidden States of the Entire Mini-batch
Wenpeng Yin | Huan Wang | Jin Qu | Caiming Xiong

pdf bib
DocNLI: A Large-scale Dataset for Document-level Natural Language Inference
Wenpeng Yin | Dragomir Radev | Caiming Xiong

pdf bib
Rule Augmented Unsupervised Constituency Parsing
Atul Sahay | Anshul Nasery | Ayush Maheshwari | Ganesh Ramakrishnan | Rishabh Iyer

pdf bib
Are Multilingual Models the Best Choice for Moderately Under-resourced Languages? A Comprehensive Assessment for Catalan
Jordi Armengol-Estapé | Casimiro Pio Carrino | Carlos Rodriguez-Penagos | Ona de Gibert Bonet | Carme Armentano-Oller | Aitor Gonzalez-Agirre | Maite Melero | Marta Villegas

pdf bib
How transfer learning impacts linguistic knowledge in deep NLP models?
Nadir Durrani | Hassan Sajjad | Fahim Dalvi

pdf bib
Language Models Use Monotonicity to Assess NPI Licensing
Jaap Jumelet | Milica Denic | Jakub Szymanik | Dieuwke Hupkes | Shane Steinert-Threlkeld

pdf bib
Slot Transferability for Cross-domain Slot Filling
Hengtong Lu | Zhuoxin Han | Caixia Yuan | Xiaojie Wang | Shuyu Lei | Huixing Jiang | Wei Wu

pdf bib
Word Graph Guided Summarization for Radiology Findings
Jinpeng Hu | Jianling Li | Zhihong Chen | Yaling Shen | Yan Song | Xiang Wan | Tsung-Hui Chang

pdf bib
Generalized Supervised Attention for Text Generation
Yixian Liu | Liwen Zhang | Xinyu Zhang | Yong Jiang | Yue Zhang | Kewei Tu

pdf bib
Uncertainty Aware Review Hallucination for Science Article Classification
Korbinian Friedl | Georgios Rizos | Lukas Stappen | Madina Hasan | Lucia Specia | Thomas Hain | Björn Schuller

pdf bib
Automatically Select Emotion for Response via Personality-affected Emotion Transition
Zhiyuan Wen | Jiannong Cao | Ruosong Yang | Shuaiqi Liu | Jiaxing Shen

pdf bib
Highlight-Transformer: Leveraging Key Phrase Aware Attention to Improve Abstractive Multi-Document Summarization
Shuaiqi Liu | Jiannong Cao | Ruosong Yang | Zhiyuan Wen

pdf bib
Phrase-Level Action Reinforcement Learning for Neural Dialog Response Generation
Takato Yamazaki | Akiko Aizawa

pdf bib
Automatic Speech Recognition in Sanskrit: A New Speech Corpus and Modelling Insights
Devaraja Adiga | Rishabh Kumar | Amrith Krishna | Preethi Jyothi | Ganesh Ramakrishnan | Pawan Goyal

pdf bib
Constraint based Knowledge Base Distillation in End-to-End Task Oriented Dialogs
Dinesh Raghu | Atishya Jain | Mausam | Sachindra Joshi

pdf bib
DialogSum: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset
Yulong Chen | Yang Liu | Liang Chen | Yue Zhang

pdf bib
What Did You Refer to? Evaluating Co-References in Dialogue
Wei-Nan Zhang | Yue Zhang | Hanlin Tang | Zhengyu Zhao | Caihai Zhu | Ting Liu

pdf bib
Beyond Metadata: What Paper Authors Say About Corpora They Use
Nikolay Kolyada | Martin Potthast | Benno Stein

pdf bib
Knowledge Distillation for Quality Estimation
Amit Gajbhiye | Marina Fomicheva | Fernando Alva-Manchego | Frédéric Blain | Abiola Obamuyide | Nikolaos Aletras | Lucia Specia

pdf bib
Cross-document Coreference Resolution over Predicted Mentions
Arie Cattan | Alon Eirew | Gabriel Stanovsky | Mandar Joshi | Ido Dagan

pdf bib
Controllable Abstractive Dialogue Summarization with Sketch Supervision
Chien-Sheng Wu | Linqing Liu | Wenhao Liu | Pontus Stenetorp | Caiming Xiong

pdf bib
Elaborative Simplification: Content Addition and Explanation Generation in Text Simplification
Neha Srikanth | Junyi Jessy Li

pdf bib
Could you give me a hint ? Generating inference graphs for defeasible reasoning
Aman Madaan | Dheeraj Rajagopal | Niket Tandon | Yiming Yang | Eduard Hovy

pdf bib
Characterizing Social Spambots by their Human Traits
Salvatore Giorgi | Lyle Ungar | H. Andrew Schwartz