CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing


Anthology ID:
W10-41
Month:
Year:
2010
Address:
Venue:
SIGHAN
SIG:
SIGHAN
Publisher:
URL:
https://aclanthology.org/W10-41
DOI:
Bib Export formats:
BibTeX MODS XML EndNote
PDF:
https://aclanthology.org/W10-41.pdf

pdf bib
CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

pdf bib
Word Segmentation needs change- From a linguist’s view
Zhendong Dong | Qiang Dong | Changling Hao

pdf bib
Textual Emotion Processing From Event Analysis
Chu-Ren Huang | Ying Chen | Sophia Yat Mei Lee

pdf bib
Classical Chinese Sentence Segmentation
Hen-Hsen Huang | Chuen-Tsai Sun | Hsin-Hsi Chen

pdf bib
On Generalized-Topic-Based Chinese Discourse Structure
Rou Song | Yuru Jiang | Jingyi Wang

pdf bib
Semantic Computing and Language Knowledge Bases
Lei Wang | Shiwen Yu

pdf bib
Semantic class induction and its application for a Chinese voice search system
Yali Li | Weiqun Xu | Yonghong Yan

pdf bib
Reducing the False Alarm Rate of Chinese Character Error Detection and Correction
Shih-Hung Wu | Yong-Zhi Chen | Ping-che Yang | Tsun Ku | Chao-Lin Liu

pdf bib
Automatic Identification of Chinese Event Descriptive Clause
Liou Chen | Qiang Zhou

pdf bib
Bigram HMM with Context Distribution Clustering for Unsupervised Chinese Part-of-Speech tagging
Lidan Zhang | Kwok-Ping Chan | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

pdf bib
Mining Large-scale Parallel Corpora from Multilingual Patents: An English-Chinese example and its application to SMT
Bin Lu | Benjamin K. Tsou | Tao Jiang | Oi Yee Kwong | Jingbo Zhu

pdf bib
Studies on Automatic Recognition of Common Chinese Adverb’s usages Based on Statistics Methods
Hongying Zan | Junhui Zhang | Xuefeng Zhu | Shiwen Yu

pdf bib
Automatic Identification of Predicate Heads in Chinese Sentences
Xiaona Ren | Qiaoli Zhou | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

pdf bib
Selecting Optimal Feature Template Subset for CRFs
Xingjun Xu | Guanglu Sun | Yi Guan | Xishuang Dong | Sheng Li

pdf bib
A Statistical NLP Approach for Feature and Sentiment Identification from Chinese Reviews
Zhen Hai | Kuiyu Chang | Qinbao Song | Jung-jae Kim

pdf bib
Exploring Deep Belief Network for Chinese Relation Extraction
Yu Chen | Wenjie Li | Yan Liu | Dequan Zheng | Tiejun Zhao

pdf bib
Exploring English Lexicon Knowledge for Chinese Sentiment Analysis
Yulan He | Harith Alani | Deyu Zhou

pdf bib
Exploiting Social Q&A Collection in Answering Complex Questions
Youzheng Wu | Kawai Hisashi

pdf bib
Treebank of Chinese Bible Translations
Andi Wu

pdf bib
Using Topic Sentiment Sentences to Recognize Sentiment Polarity in Chinese Reviews
Jiang Yang | Min Hou

pdf bib
The Method of Improving the Specific Language Focused Crawler
Shan-Bin Chan | Hayato Yamana

pdf bib
Active Learning Based Corpus Annotation
Hongyan Song | Tianfang Yao | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

pdf bib
Improving Chinese Word Segmentation by Adopting Self-Organized Maps of Character N-gram
Chongyang Zhang | Zhigang Chen | Guoping Hu

pdf bib
CMDMC: A Diachronic Digital Museum of Chinese Mandarin
Min Hou | Yu Zou | Yonglin Teng | Wei He | Yan Wang | Jun Liu | Jiyuan Wu

pdf bib
Kazakh Segmentation System of Inflectional Affixes
Gulila Altenbek | Xiao-long Wang

pdf bib
Space characters in Chinese semi-structured texts
Rongzhou Shen | Claire Grover | Ewan Klein

pdf bib
The CIPS-SIGHAN CLP2010 Chinese Word Segmentation Backoff
Hongmei Zhao | Qiu Liu

pdf bib
A Multi-layer Chinese Word Segmentation System Optimized for Out-of-domain Tasks
Qin Gao | Stephan Vogel

pdf bib
HMM Revises Low Marginal Probability by CRF for Chinese Word Segmentation
Degen Huang | Deqin Tong | Yanyan Luo

pdf bib
A Chinese Word Segmentation System Based on Structured Support Vector Machine Utilization of Unlabeled Text Corpus
Chongyang Zhang | Zhigang Chen | Guoping Hu

pdf bib
Chinese Word Segmentation with Conditional Support Vector Inspired Markov Models
Yu-Chieh Wu | Jie-Chi Yang | Yue-Shi Lee

pdf bib
A Boundary-Oriented Chinese Segmentation Method Using N-Gram Mutual Information
Ling-Xiang Tang | Shlomo Geva | Andrew Trotman | Yue Xu

pdf bib
Adaptive Chinese Word Segmentation with Online Passive-Aggressive Algorithm
Wenjun Gao | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang

pdf bib
A Character-Based Joint Model for CIPS-SIGHAN Word Segmentation Bakeoff 2010
Kun Wang | Chengqing Zong | Keh-Yih Su

pdf bib
Incorporating New Words Detection with Chinese Word Segmentation
Hua-Ping Zhang | Jian Gao | Qian Mo | He-Yan Huang

pdf bib
High OOV-Recall Chinese Word Segmenter
Xiaoming Xu | Muhua Zhu | Xiaoxu Fei | Jingbo Zhu

pdf bib
Chinese word segmentation model using bootstrapping
Baobao Chang | Mansur Mairgup

pdf bib
CRF-based Experiments for Cross-Domain Chinese Word Segmentation at CIPS-SIGHAN-2010
Xiao Qin | Liang Zong | Yuqian Wu | Xiaojun Wan | Jianwu Yang

pdf bib
Term Contributed Boundary Tagging by Conditional Random Fields for SIGHAN 2010 Chinese Word Segmentation Bakeoff
Tian-Jian Jiang | Shih-Hung Liu | Cheng-Lung Sung | Wen-Lian Hsu

pdf bib
Chinese Word Segmentation based on Mixing Multiple Preprocessor and CRF
Jianping Shen | Xuan Wang | Hainan Zhao | Wenxiao Zhang

pdf bib
A domain adaption Word Segmenter For Sighan Backoff 2010
Jiang Guo | Wenjie Su | Yangsen Zhang

pdf bib
An Double Hidden HMM and an CRF for Segmentation Tasks with Pinyin’s Finals
Huixing Jiang | Zhe Dong

pdf bib
Combining Character-Based and Subsequence-Based Tagging for Chinese Word Segmentation
Jiangde Yu | Chuan Gu | Wenying Ge

pdf bib
Chinese Syntactic Parsing Evaluation
Qiang Zhou | Jingbo Zhu

pdf bib
Discriminative Parse Reranking for Chinese with Homogeneous and Heterogeneous Annotations
Weiwei Sun | Rui Wang | Yi Zhang

pdf bib
The SAU Report for the 1st CIPS-SIGHAN-ParsEval-2010
Qiaoli Zhou | Wenjing Lang | Yingying Wang | Yan Wang | Dongfeng Cai

pdf bib
Dependency Parser for Chinese Constituent Parsing
Xuezhe Ma | Xiaotian Zhang | Hai Zhao | Bao-Liang Lu

pdf bib
Technical Report of the CCID System for the 2th Evaluation on Chinese Parsing
Guangfan Sun

pdf bib
CRF tagging for head recognition based on Stanford parser
Yong Cheng | Chengjie Sun | Bingquan Liu | Lei Lin

pdf bib
Treebank Conversion based Self-training Strategy for Parsing
Zhiguo Wang | Chengqing Zong

pdf bib
A Chinese LPCFG Parser with Hybrid Character Information
Wenzhi Xu | Chaobo Sun | Caixia Yuan

pdf bib
Complete Syntactic Analysis Bases on Multi-level Chunking
Zhipeng Jiang | Yu Zhao | Yi Guan | Chao Li | Sheng Li

pdf bib
The Chinese Persons Name Diambiguation Evaluation: Exploration of Personal Name Disambiguation in Chinese News
Ying Chen | Peng Jin | Wenjie Li | Chu-Ren Huang

pdf bib
A Multi-stage Clustering Framework for Chinese Personal Name Disambiguation
Huizhen Wang | Haibo Ding | Yingchao Shi | Ji Ma | Xiao Zhou | Jingbo Zhu

pdf bib
Combine Person Name and Person Identity Recognition and Document Clustering for Chinese Person Name Disambiguation
Ruifeng Xu | Jun Xu | Xiangying Dai | Chunyu Kit

pdf bib
A Pipeline Approach to Chinese Personal Name Disambiguation
Yang Song | Zhengyan He | Chen Chen | Houfeng Wang

pdf bib
Chinese Personal Name Disambiguation: Technical Report of Natural Language Processing Lab of Xiamen University
Xiang Zhu | Xiaodong Shi | Ningfeng Liu | YingMei Guo | Yidong Chen

pdf bib
Chinese Personal Name Disambiguation Based on Person Modeling
Hua-Ping Zhang | Zhi-Hua Liu | Qian Mo | He-Yan Huang

pdf bib
Jumping Distance based Chinese Person Name Disambiguation
Yu Hong | Fei Pei | Yue-hui Yang | Jian-min Yao | Qiao-ming Zhu

pdf bib
Research of People Disambiguation by Combining Multiple knowledges
Erlei Ma | Yuanchao Liu

pdf bib
DLUT: Chinese Personal Name Disambiguation with Rich Features
Dongliang Wang | Degen Huang

pdf bib
Person Name Disambiguation based on Topic Model
Jiashen Sun | Tianmin Wang | Li Li | Xing Wu

pdf bib
PRIS at Chinese Language Processing
Jiayue Zhang | Yichao Cai | Si Li | Weiran Xu | Jun Guo

pdf bib
Overview of the Chinese Word Sense Induction Task at CLP2010
Le Sun | Zhenzhong Zhang | Qiang Dong

pdf bib
Chinese Word Sense Induction with Basic Clustering Algorithms
Yuxiang Jia | Shiwen Yu | Zhengyan Chen

pdf bib
Triplet-Based Chinese Word Sense Induction
Zhao Liu | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang

pdf bib
Word Sense Induction using Cluster Ensemble
Bichuan Zhang | Jiashen Sun

pdf bib
LSTC System for Chinese Word Sense Induction
Peng Jin | Yihao Zhang | Rui Sun

pdf bib
NEUNLPLab Chinese Word Sense Induction System for SIGHAN Bakeoff 2010
Hao Zhang | Tong Xiao | Jingbo Zhu

pdf bib
Chinese Word Sense Induction based on Hierarchical Clustering Algorithm
Ke Cai | Xiaodong Shi | Yidong Chen | Zhehuang Huang | Yan Gao

pdf bib
ISCAS: A System for Chinese Word Sense Induction Based on K-means Algorithm
Zhenzhong Zhang | Le Sun | Wenbo Li

pdf bib
Soochow University: Description and Analysis of the Chinese Word Sense Induction System for CLP2010
Hua Xu | Bing Liu | Longhua Qian | Guodong Zhou

pdf bib
K-means and Graph-based Approaches for Chinese Word Sense Induction Task
Lisha Wang | Yanzhao Dou | Xiaoling Sun | Hongfei Lin

pdf bib
Applying Spectral Clustering for Chinese Word Sense Induction
Zhengyan He | Yang Song | Houfeng Wang