Proceedings of the Eighth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

Liang-Chih Yu, Zhifang Sui, Yue Zhang, Vincent Ng (Editors)


Anthology ID:
W15-31
Month:
July
Year:
2015
Address:
Beijing, China
Venue:
SIGHAN
SIG:
SIGHAN
Publisher:
Association for Computational Linguistics
URL:
https://aclanthology.org/W15-31
DOI:
10.18653/v1/W15-31
Bib Export formats:
BibTeX MODS XML EndNote
PDF:
https://aclanthology.org/W15-31.pdf

pdf bib
Proceedings of the Eighth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
Liang-Chih Yu | Zhifang Sui | Yue Zhang | Vincent Ng

pdf bib
Sequential Annotation and Chunking of Chinese Discourse Structure
Frances Yung | Kevin Duh | Yuji Matsumoto

pdf bib
Create a Manual Chinese Word Segmentation Dataset Using Crowdsourcing Method
Shichang Wang | Chu-Ren Huang | Yao Yao | Angel Chan

pdf bib
Chinese Named Entity Recognition with Graph-based Semi-supervised Learning Model
Aaron Li-Feng Han | Xiaodong Zeng | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

pdf bib
Sentence selection for automatic scoring of Mandarin proficiency
Jiahong Yuan | Xiaoying Xu | Wei Lai | Weiping Ye | Xinru Zhao | Mark Liberman

pdf bib
ACBiMA: Advanced Chinese Bi-Character Word Morphological Analyzer
Ting-Hao Huang | Yun-Nung Chen | Lingpeng Kong

pdf bib
Introduction to SIGHAN 2015 Bake-off for Chinese Spelling Check
Yuen-Hsien Tseng | Lung-Hao Lee | Li-Ping Chang | Hsin-Hsi Chen

pdf bib
HANSpeller++: A Unified Framework for Chinese Spelling Correction
Shuiyuan Zhang | Jinhua Xiong | Jianpeng Hou | Qiao Zhang | Xueqi Cheng

pdf bib
Word Vector/Conditional Random Field-based Chinese Spelling Error Detection for SIGHAN-2015 Evaluation
Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao

pdf bib
Introduction to a Proofreading Tool for Chinese Spelling Check Task of SIGHAN-8
Tao-Hsing Chang | Hsueh-Chih Chen | Cheng-Han Yang

pdf bib
Overview of Topic-based Chinese Message Polarity Classification in SIGHAN 2015
Xiangwen Liao | Binyang Li | Liheng Xu

pdf bib
A Joint Model for Chinese Microblog Sentiment Analysis
Yuhui Cao | Zhao Chen | Ruifeng Xu | Tao Chen | Lin Gui

pdf bib
Learning Salient Samples and Distributed Representations for Topic-Based Chinese Message Polarity Classification
Xin Kang | Yunong Wu | Zhifei Zhang

pdf bib
An combined sentiment classification system for SIGHAN-8
Qiuchi Li | Qiyu Zhi | Miao Li

pdf bib
Linguistic Knowledge-driven Approach to Chinese Comparative Elements Extraction
MinJun Park | Yulin Yuan

pdf bib
A CRF Method of Identifying Prepositional Phrases in Chinese Patent Texts
Hongzheng Li | Yaohong Jin

pdf bib
Emotion in Code-switching Texts: Corpus Construction and Analysis
Sophia Lee | Zhongqing Wang

pdf bib
Chinese in the Grammatical Framework: Grammar, Translation, and Other Applications Anonymous
Aarne Ranta | Yan Tian | Haiyan Qiao

pdf bib
KWB: An Automated Quick News System for Chinese Readers
Yiqi Bai | Wenjing Yang | Hao Zhang | Jingwen Wang | Ming Jia | Roland Tong | Jie Wang

pdf bib
Chinese Semantic Role Labeling using High-quality Syntactic Knowledge
Gongye Jin | Daisuke Kawahara | Sadao Kurohashi

pdf bib
Chinese Spelling Check System Based on N-gram Model
Weijian Xie | Peijie Huang | Xinrui Zhang | Kaiduo Hong | Qiang Huang | Bingzhou Chen | Lei Huang

pdf bib
NTOU Chinese Spelling Check System in Sighan-8 Bake-off
Wei-Cheng Chu | Chuan-Jie Lin

pdf bib
Topic-Based Chinese Message Sentiment Analysis: A Multilayered Analysis System
Hongjie Li | Zhongqian Sun | Wei Yang

pdf bib
Rule-Based Weibo Messages Sentiment Polarity Classification towards Given Topics
Hongzhao Zhou | Yonglin Teng | Min Hou | Wei He | Hongtao Zhu | Xiaolin Zhu | Yanfei Mu

pdf bib
Topic-Based Chinese Message Polarity Classification System at SIGHAN8-Task2
Chun Liao | Chong Feng | Sen Yang | Heyan Huang

pdf bib
CT-SPA: Text sentiment polarity prediction model using semi-automatically expanded sentiment lexicon
Tao-Hsing Chang | Ming-Jhih Lin | Chun-Hsien Chen | Shao-Yu Wang

pdf bib
Chinese Microblogs Sentiment Classification using Maximum Entropy
Dashu Ye | Peijie Huang | Kaiduo Hong | Zhuoying Tang | Weijian Xie | Guilong Zhou

pdf bib
NDMSCS: A Topic-Based Chinese Microblog Polarity Classification System
Yang Wang | Yaqi Wang | Shi Feng | Daling Wang | Yifei Zhang

pdf bib
NEUDM: A System for Topic-Based Message Polarity Classification
Yaqi Wang | Shi Feng | Daling Wang | Yifei Zhang